Juridisk ordlista

Vad är ett prejudikat? Kliar alltid ett utslag? Har JO inte slutat spela pinings? Kan man ringa ett diarienummer? Är tvist inte en slags karamellpåse? Eller…

När du ska överklaga ett beslut är det mycket, som du måste veta och känna till. Hur ser det svenska rättsväsendet ut egentligen? 

För många av oss är det en främmande värld att läsa paragrafer om lagar och stadgar eller förstå skillnaden mellan tingsrätten och länsrätten. Språket, som innehåller många juridiska begrepp, förvirrar och kanske till och med avskräcker.

Därför finns här en samling av ord, som finns med i guiden ”Att överklaga beslut” och som du säkerligen kommer att ha nytta av att känna till om du ska göra en överklagan. 

Juridisk ordlista

OrdFörklaring
Administrera sköta, ta hand om
Befogenheter rättigheter, behörigheter
Begära prövning kräva att få sitt fall granskat, bedömt
Beslutsunderlag fakta som ligger till grund för vilket beslut som fattas
Beviljar medger, godkänner
Bifoga skicka med, lägga till
Bilagor tillägg, intyg
Delegera ge ansvar åt
Diarienummer varje ärende får ett registreringsnummer 
Dispens undantag från lag, befrielse från skyldighet
Fullmakt befogenhet, behörighet, mandat
Få sin sak prövad få sitt ärende granskat 
Företrädare en person som representerar en annan
Förfarande metod, tillvägagångssätt
Förordningar lagar, bestämmelser
Generell allmän, allmängiltig
Handlägger behandlar, sköter, har hand om
Instans domstolsklass
Kriminalvård behandling av personer som dömts för brott
Nämnd organ där medlemmarna väljs för ett visst uppdrag
I en kommunal nämnd sitter politiker, valda av kommunfullmäktige, som svarar för en viss verksamhet i kommunen.
Offentligt öppen för allmänheten
Offentlighetsprincipen principen att statens och kommunernas maktutövning skall ske under allmän insyn och kontroll
Opartisk objektiv, neutral
Paragraf numrerat stycke
Part svarande
Patent ensamrätt till uppfinning
Prejudikat exempel, normerande rättsfall
Sekretess tystnadsplikt
Självständig fri, obunden
Styrka bekräfta, bevisa, intyga
Tillkomma i laga ordning bli till i enlighet med de bestämmelser som finns
Tjänsteman ämbetsman
Tvist oenighet, ovänskap
Underlag utgångspunkter, material
Upphäva förklara ogiltig, återkallas
Utslag beslut, avgörande, dom
Utskott arbetsgrupp
Vårdnadshavare person som har den lagliga vårdnaden om ett barn
Åklagare jurist som inför domstol för talan om ansvar för brott
Återkallas upphävs
Överskridit gått över, passerat
Annonser: