Överklaga ett beslut fattat av kommunen

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut. Överklaganden riktade till kommunen delas in i kommunalbesvär, som också kallas laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Det finns en mycket viktig tidsgräns att hålla reda på om man tänker överklaga. I Förvaltningslagen framgår att man ska överklaga inom tre veckor från det man tagit del av ett beslut. Det finns också preciserat när man anses ha tagit del av ett beslut, beroende på hur delgivningen skett.

Vad är kommunalbesvär?

Kommunen fattar en mängd beslut i olika frågor och ärenden. Kommunen är skyldig att följa vad som står i kommunallagen. Alla beslut ska ha stöd i lagen.

Du har rätt att överklaga ett beslut som är fattat av den kommun, som du är skriven i. Som kommuninvånare kan du överklaga om du till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller om du anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Dessa typer av överklaganden kallas för kommunalbesvär, men heter också laglighetsprövning.

Vad är förvaltningsbesvär?

Ett förvaltningsbesvär är klagomål från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen fattat. Det kan till exempel handla om bygglov, socialt stöd såsom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller dispens från kommunens sophämtning.

Förvaltningsbesvär får endast göras av den person, som direkt berörs av beslutet. Om beslutet gäller barn eller personer med utvecklingsstörning, får förälder eller vårdnadshavare överklaga.

Var medveten om ditt missnöje

Som privatperson är det viktigt att du håller isär vad du är missnöjd med. Anser du att beslutet är felaktigt utifrån lagen sett, så ska du överklaga.

Är du däremot missnöjd över hur ditt ärende har skötts, eller hur du har blivit bemött, ska du först vända dig till chefen på respektive ansvarsenhet i kommunen. Prata med dem och framför dina synpunkter.

Om du har klagomål på hur socialtjänsten sköter ditt ärende, kan du också i andra hand vända du dig till förvaltningsrätten.

Annonser: