Hjälpmedelsinstitutets fyra nya uppdrag

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet fyra nya uppdrag.

Samordna Fritt val av hjälpmedel i skolan för att underlätta övergången från skola till arbete

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet som ska ge stöd till elever med olika kognitiva svårigheter i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Hjälpmedelsinstitutet ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utse två eller tre län som ska delta. Syftet med försöksverksamheten är att stimulera skolhuvudmännen (kommuner och fristående skolor) att pröva hur ny teknik, lärverktyg och andra hjälpmedel kan bidra till förbättrade studieresultat. Försöksverksamheten ska även pröva hur elever med fria val av hjälpmedel kan få stöd och underlätta övergången från skola till arbetslivet.

I arbetet ska Hjälpmedelsinstitutet samråda med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, Sveriges Kommuner och Landsting samt med berörda organisationer inom funktionsnedsättning.

Slutredovisning ska göras senast den 1 september 2013.

Stärka samverkan kring elektronisk kommunikation och stimulera stöd och teknik för personer med talskada

Hjälpmedelsinstitutet har fått uppdraget av regeringen att stärka samverkan kring elektronisk kommunikation genom att ge expertstöd. Syftet är att förskrivningen av produkter och tjänster inom elektronisk kommunikation ska moderniseras, effektiviseras och förbättras. I uppdraget ingår att särskilt stimulera utveckling och teknikstöd för målgruppen personer med talskada.

Hjälpmedelsinstitutet ska samråda med Post- och telestyrelsen samt andra berörda aktörer och slutredovisning ska göras senast den 1 mars 2013.

Arbeta fram underlag för en försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget
Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram underlag för en försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget. I uppdraget ingår att ta fram bedömningsgrunder för vilka användare som kan vara lämpliga att erbjuda en personlig budget och att beskriva vilka utbildningar förskrivare och andra i hjälpmedelsprocessen behöver för att hantera ett fritt val av hjälpmedel.
Hjälpmedelsinstitutet ska samråda med relevanta funktionshinderorganisationer.

Slutredovisning ska göras senast 29 februari 2012.

Nationell kartläggning av it och andra teknikstöd samt tjänster inom äldreomsorgen

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av förekomst, behov och efterfrågan av it och andra teknikstöd samt tjänster inom äldreomsorgen. Kartläggningen ska även ge information om behovet av informationsmaterial och stödstrukturer och annat implementeringsstöd rörande affärsmodeller, samverkansavtal och upphandling.

Uppdraget ska ske i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd med Center för eHälsa, Socialstyrelsen, Vinnova och Post- och telestyrelsen samt relevanta forskningslärosäten. Slutredovisning ska göras senast 1 april 2012.


Fler platser utomhus ska bli rökfria

En person som bryter av en cigarett. Foto
I oktober presenterade Folkhälsomyndigheten rapporten ”Utredning om framtida rökfria miljöer på offentliga platser”. Den innehåller förslag om att ett antal offentliga utomhusmiljöer ska bli rökfria, till exempel lekplatser och sportanläggningar.

Boverket utreder undantag för tillgänglighet för studentbostäder

Ett husbygge med balkar och betong. Foto
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av författningsändringar för undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen, PBL vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Som skäl för uppdraget anger regeringen den akuta bostadsbristen på vissa studieorter.

Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

En person som klättrar uppför ett berg. Foto
Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Gruppboenden för utvecklingsstörda blir allt större och allt mer institutionslika

Ewa Ferin, vice ordförande FUB Linköping. Foto
Gruppboenden för utvecklingsstörda blir allt större och allt mer institutionslika. Det anser FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Därmed hotas den reform från 1980-talet som skulle ge handikappade individuell frihet. Thomas jansson, förbundsordförande intervjuad av Östnytt.

Ansökan om ett vanligt liv - Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

Isabelle Ågren i FUBs kampanj Ansökan om ett vanligt liv. Foto
Med kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv" vill Riksförbundet FUB sätta fokus på att alltfler mister sin kontaktperson eller ledsagare, samt får avslag på ansökningar om olika LSS-insatser. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma den diskriminering som personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar utsätts för på grund av avslag på olika stödinsatser.

Fler artiklar om Sverige

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Sofia Thoresdotters krönika

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter du vill dela med dig angående assistans?

Tipsa gärna redaktionen.

Ge oss ditt förslag!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta