Hjälpmedelsinstitutets fyra nya uppdrag

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet fyra nya uppdrag.

Samordna Fritt val av hjälpmedel i skolan för att underlätta övergången från skola till arbete

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet som ska ge stöd till elever med olika kognitiva svårigheter i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Hjälpmedelsinstitutet ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utse två eller tre län som ska delta. Syftet med försöksverksamheten är att stimulera skolhuvudmännen (kommuner och fristående skolor) att pröva hur ny teknik, lärverktyg och andra hjälpmedel kan bidra till förbättrade studieresultat. Försöksverksamheten ska även pröva hur elever med fria val av hjälpmedel kan få stöd och underlätta övergången från skola till arbetslivet.

I arbetet ska Hjälpmedelsinstitutet samråda med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, Sveriges Kommuner och Landsting samt med berörda organisationer inom funktionsnedsättning.

Slutredovisning ska göras senast den 1 september 2013.

Stärka samverkan kring elektronisk kommunikation och stimulera stöd och teknik för personer med talskada

Hjälpmedelsinstitutet har fått uppdraget av regeringen att stärka samverkan kring elektronisk kommunikation genom att ge expertstöd. Syftet är att förskrivningen av produkter och tjänster inom elektronisk kommunikation ska moderniseras, effektiviseras och förbättras. I uppdraget ingår att särskilt stimulera utveckling och teknikstöd för målgruppen personer med talskada.

Hjälpmedelsinstitutet ska samråda med Post- och telestyrelsen samt andra berörda aktörer och slutredovisning ska göras senast den 1 mars 2013.

Arbeta fram underlag för en försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget
Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram underlag för en försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget. I uppdraget ingår att ta fram bedömningsgrunder för vilka användare som kan vara lämpliga att erbjuda en personlig budget och att beskriva vilka utbildningar förskrivare och andra i hjälpmedelsprocessen behöver för att hantera ett fritt val av hjälpmedel.
Hjälpmedelsinstitutet ska samråda med relevanta funktionshinderorganisationer.

Slutredovisning ska göras senast 29 februari 2012.

Nationell kartläggning av it och andra teknikstöd samt tjänster inom äldreomsorgen

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av förekomst, behov och efterfrågan av it och andra teknikstöd samt tjänster inom äldreomsorgen. Kartläggningen ska även ge information om behovet av informationsmaterial och stödstrukturer och annat implementeringsstöd rörande affärsmodeller, samverkansavtal och upphandling.

Uppdraget ska ske i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd med Center för eHälsa, Socialstyrelsen, Vinnova och Post- och telestyrelsen samt relevanta forskningslärosäten. Slutredovisning ska göras senast 1 april 2012.


Nytt parti vill öka det politiska intresset för funktionsnedsättningar

Anders Westgerd. Foto
Göteborgspolitiken har fått ett nytt parti. Normaldemokraterna. Ett parti vars mål är att göra funktionsvariationer till en prioriterad valfråga. I partiets manifest skriver Normaldemokraterna att man vill verka för att accelerera processer som leder till att Göteborg blir en stad som inkluderar alla.

Handikappförbunden kommenterar kommande proposition om en utvidgad diskrimineringslag

Ingrid Burman. Foto
Kommer riksdagen acceptera att det blir tillåtet att diskriminera personer med funktionsnedsättning? Över 90 procent av alla företag kommer att undantas från det nya diskrimineringsförbudet, eftersom de har färre än tio anställda. Handikappförbunden mobiliserar för att undantagen i diskrimineringslagen ska bort.

Projektet Begripsam ger röst åt personer med kognitiva och språkliga svårigheter

Kerstin Ivarson Ahlstrand och Torbjörn Lundgren. Foto
Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning – FUB har fått pengar från Arvsfonden för att driva Begripsam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet. Projektet ska pågå i tre år och ge en röst åt personer med funktionsnedsättningar. Andra delar finansieras av Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen.

Svag lag mot bristande tillgänglighet

En synskadad kvinna som går med vit käpp och en ledarhund. Foto
Regeringen har äntligen presenterat ett lagförslag som ska klassa otillgänglighet som diskriminering, men handikapprörelsens demonstrationer fortsätter.

Åtta av tio röstar inte

Tre stycken gröna valbås i en vallokal. Foto
Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den senaste valundersökningen (1998). Det var dessutom en minskning jämfört med valet 1994.

Fler artiklar om Sverige

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Sofia Thoresdotters krönika

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter du vill dela med dig angående assistans?

Tipsa gärna redaktionen.

Ge oss ditt förslag!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta