Hjälpmedelsinstitutets fyra nya uppdrag

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet fyra nya uppdrag.

Samordna Fritt val av hjälpmedel i skolan för att underlätta övergången från skola till arbete

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet som ska ge stöd till elever med olika kognitiva svårigheter i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Hjälpmedelsinstitutet ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utse två eller tre län som ska delta. Syftet med försöksverksamheten är att stimulera skolhuvudmännen (kommuner och fristående skolor) att pröva hur ny teknik, lärverktyg och andra hjälpmedel kan bidra till förbättrade studieresultat. Försöksverksamheten ska även pröva hur elever med fria val av hjälpmedel kan få stöd och underlätta övergången från skola till arbetslivet.

I arbetet ska Hjälpmedelsinstitutet samråda med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, Sveriges Kommuner och Landsting samt med berörda organisationer inom funktionsnedsättning.

Slutredovisning ska göras senast den 1 september 2013.

Stärka samverkan kring elektronisk kommunikation och stimulera stöd och teknik för personer med talskada

Hjälpmedelsinstitutet har fått uppdraget av regeringen att stärka samverkan kring elektronisk kommunikation genom att ge expertstöd. Syftet är att förskrivningen av produkter och tjänster inom elektronisk kommunikation ska moderniseras, effektiviseras och förbättras. I uppdraget ingår att särskilt stimulera utveckling och teknikstöd för målgruppen personer med talskada.

Hjälpmedelsinstitutet ska samråda med Post- och telestyrelsen samt andra berörda aktörer och slutredovisning ska göras senast den 1 mars 2013.

Arbeta fram underlag för en försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget
Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att ta fram underlag för en försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget. I uppdraget ingår att ta fram bedömningsgrunder för vilka användare som kan vara lämpliga att erbjuda en personlig budget och att beskriva vilka utbildningar förskrivare och andra i hjälpmedelsprocessen behöver för att hantera ett fritt val av hjälpmedel.
Hjälpmedelsinstitutet ska samråda med relevanta funktionshinderorganisationer.

Slutredovisning ska göras senast 29 februari 2012.

Nationell kartläggning av it och andra teknikstöd samt tjänster inom äldreomsorgen

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av förekomst, behov och efterfrågan av it och andra teknikstöd samt tjänster inom äldreomsorgen. Kartläggningen ska även ge information om behovet av informationsmaterial och stödstrukturer och annat implementeringsstöd rörande affärsmodeller, samverkansavtal och upphandling.

Uppdraget ska ske i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd med Center för eHälsa, Socialstyrelsen, Vinnova och Post- och telestyrelsen samt relevanta forskningslärosäten. Slutredovisning ska göras senast 1 april 2012.


Gruppbostad är dyrare än personlig assistans

En hög med sedlar. Foto
Det finns en utbredd uppfattning att gruppboende kostar mindre än personlig assistans. Föreningen JAGs kostnadsjämförelse visar att det är tvärtom. Gruppbostad för en person med stödbehov dygnet runt kostar en kvarts miljon kronor mer per år än personlig assistans.

Allergi i siffror

Omslagsbild till Allergifakta 2015
Hur många pollenallergiker finns det i Sverige? Hur många barn med astma? I nya publikationen Allergifakta som ges ut av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond får du svar på dessa och många andra frågor om allergi.

Enklare för synskadade med talande kösystem

Ett apotek. Foto
Efter lyckat försök med talande kösystem införs detta nu på ett antal Hjärtat-apotek som en service för kunder med synnedsättning. Det gäller dels nystartade apotek, dels tio utvalda apotek inom Hjärtat.

Nytt centrum för sällsynta diagnoser

En vuxen och ett barn som leker tillsammans. Foto
Ett Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har startats på Akademiska sjukhuset. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med en projektgrupp vid Örebro universitetssjukhus med Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som primärt arbetsfält. Initiativet kommer från Socialstyrelsen och ambitionen är att det ska finnas centra kopplade till samtliga universitetssjukhus, detta för att barn och vuxna med sällsynta diagnoser ska få en likvärdig vård.

Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

Sofia, som deltar i utvecklingsprojektet och tidigare var med i studien ADHD och autism vid Downs syndrom. Foto
Autism är vanligare än man tidigare trott hos barn med Downs syndrom. I mitten av oktober startade ett projekt på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala vid Hälsa och habilitering som innebär att berörda familjer och personal inom förskola/skola ska få utbildning och stöd att hitta rätt strategier och hjälpmedel samt vid behov medicinering.

Fler artiklar om Sverige

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Sofia Thoresdotters krönika

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter du vill dela med dig angående assistans?

Tipsa gärna redaktionen.

Ge oss ditt förslag!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |  Tel: 08-555 770 60   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta