Överklaga ett skolärende

Det är långt ifrån alla skolfrågor som går att överklaga. I vissa fall är det skolans rektor som är den sista instansen. I andra fall kan beslut överklagas till länsrätten eller till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om du är missnöjd med ett beslut kan du kontakta barn- och utbildningsnämnden i din kommun. De kan informera dig om dina rättigheter.

Du kan också vänd du dig till Skolverket, som är en tillsynsmyndighet som kontrollerar att kommunen uppfyller de krav som ställs i läroplanen och skollagen.

Skolväsendets överklagningsnämnd

Om du anser att ett beslut i en skolfråga är felaktigt så kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd. Det är en myndighet, vars uppgift är att pröva vissa överklagade beslut som rör elever inom det offentliga skolväsendet. När Skolväsendets överklagningsnämnd granskar ärenden följer dem skollagen och grundskoleförordningen.

Skolväsendets överklagningsnämnd kan ändra ett beslut, upphäva det samt avslå en överklagan. Det går inte att överklaga nämndens beslut.

Det är bara den enskilde eleven, dennes föräldrar, företrädare och i vissa fall vårdnadshavare som får överklaga till nämnden.

Vad skriver jag överklagan?

Om du är missnöjd med ett beslut i en skolfråga ska du göra en skriftlig överklagan. Tala om vilket beslut som du överklagar och vilken ändring du begär. Motivera varför denna ändring är nödvändig.

Du kan även skicka med intyg, från till exempel läkare, som styrker din åsikt. Ditt namn, adress och telefonnummer ska finnas med.

Överklagandet ska undertecknas av den som klagar eller den som är dess företrädare. Är eleven myndig, som du företräder, måste du visa upp en fullmakt - ett dokument som talar om att du har rätt att företräda personen.

Omprövning av beslut

Du ska lämna din överklagan till den myndighet som meddelat beslutet. De granskar de skäl du anger och har då möjlighet att ompröva sitt beslut. Om de inte ändrar uppfattning i gällande beslut, skickar de vidare överklagan till Skolväsendets överklagningsnämnd.

Annonser: