Så här skriver du en överklagan

När du har bestämt dig för att överklaga ett beslut, måste du göra det skriftligt. Att veta hur man ska skriva är inte så lätt, speciellt om man aldrig har gjort en överklagan tidigare.

En del saker måste ingå i en överklagan för att den ska vara giltig. Du måste också tala om varför du överklagar och veta till vem du ska rikta din överklagan till.

Mall för överklagan

Här finns en mall, som är ett exempel på hur du kan skriva. Texten som är skriven med fet stil ska vara med i din överklagan. Texten skriven med vanlig stil förklarar vad du ska skriva.

Datum
Här skriver du dagens datum.

Till:
Förvaltningsrätten i…
Här skriver du det län som du bor i.
Om det är första gången du överklagar ett beslut vänder du dig till förvaltningsrätten.

Kammarrätten i…
Här skriver du den stad kammarrätten ligger i, som kommer att pröva ditt fall.
Du vänder dig till kammarrätten om du har fått avslag i förvaltningsrätten.

Klagande:
Det är du som är den klagande. Här skriver du ditt förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och om du har en e-postadress.

Saken:
Här skriver du vad du vill överklaga. Tala om vad det är du inte fått.
Exempel: ”Jag har fått avslag i min ansökan om färdtjänst”.

Överklagat avgörande:
Avgörande är här samma sak som det beslut du har fått. Du ska först skriva vilken kommun som har fattat beslut. Överst i beslutet finns ett diarienummer, som kan förkortas dnr. Alla beslut får ett diarienummer och det är ett registreringsnummer. Domar från förvaltningsrätten får målnummer.

När du överklagar till förvaltningsrätten ska du skriva namnet på din kommun, kommunens beslut, datum för beslutet och diarienummer.

När du överklagar till kammarrätten ska du skriva förvaltningsrättens dom, målnummer …-…., meddelad i datum som domen bestämdes.

Sedan skriver du:
Jag vill överklaga beslutet.

Jag yrkar på
Här skriver du vad du vill ha. Skriv hur du vill att ditt beslut ska ändras.

Skälen för min överklagan är
Här skriver du varför du tycker att beslutet är fel och varför du har rätt att få den hjälp som du har sökt.

Om du har intyg som styrker dina argument skickar du med dem. Du kan också skicka in din överklagan och komplettera med intygen. Då ska du skriva så här:
Jag kommer senare att komplettera överklagandet.

Om du vill gå till domstolen och prata om ditt ärende, så skriver du:
Jag hemställer om muntlig förhandling.

Skriv under brevet med ditt namn. Under din namnteckning skriver du ditt namn med tydliga bokstäver, det vill ett namnförtydligande.

Annonser: