Yrken och specialistresurser

Vad gör egentligen en LSS-handläggare eller en specialpedagog eller en logoped? Som funktionshindrad kan du behöva kontakt med personer som arbetar med eller ansvarar för en rad olika saker.

Det är inte lätt att förstå vad alla dessa personer gör och vilket ansvar de har. Men det kan vara mycket viktigt att du förstår det. Då kan du ta kontakt med rätt person eller rätt ställe.

Här nedan kan du hitta:

Olika Yrkesgrupper

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut finns inom de flesta verksamheter som du kan läsa om här nedan.
En arbetsterapeut kan genom träning eller hjälpmedel underlätta vardagen. Det kan handla om hjälpmedel som behövs hemma, på fritiden, arbetet eller i skolan. Eller att träna på något som är svårt att göra på grund av ditt funktionshinder. Arbetsterapeuten ska fungera som en ”coach”.
Ofta behöver du gå till olika arbetsterapeuter beroende på om du behöver hjälpmedel eller träning hemma eller i skolan.

Audionom
En audionom är expert på hörsel och kan undersöka hörseln. Här kan du få hjälp med att prova ut och anpassa en hörapparat och andra hjälpmedel till exempel bild- och texttelefon. Hos audionomen kan du träna på att använda de olika hjälpmedlen och andra situationer för att underlätta vardagen. Arbetar på hörcentral.

Datortekniker
En datortekniker finns ofta med vid utprovning och anpassning av datorbaserade hjälpmedel. Teknikern kan också utbilda dig i hur ditt nya hjälpmedel fungerar och ge support om det uppstår problem.

Dövblindtolk
En dövblindtolk översätter mellan tal och tecken genom att teckna i handen. Tolken tolkar även omgivningen. Om en ny persons kommer in i rummet så att du som dövblind får samma information som alla andra i rummet.

Hjälpmedelskonsulent
Hjälpmedelskonsulent finns på hjälpmedelscentralerna. En hjälpmedelskonsulent ska vara expert på olika hjälpmedel och ger råd, utbildning och hjälp till hjälpmedelsförskrivare, till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder.

Hjälpmedelstekniker
En hjälpmedelstekniker ger service, underhåll och anpassning av dina hjälpmedel. Oftast jobbar en hjälpmedelstekniker på en hjälpmedelscentral.

Hjälpmedelsingenjör
En hjälpmedelsingenjör är en tekniker som är specialiserad på att konstruera hjälpmedel eller specialiserad inom ett särskilt område, till exempel medicintekniska behandligshjälpmedel. Arbetar oftast på en hjälpmedelscentral.

Hörselpedagog
En hörselpedagog kan ge råd och rehabilitering om du har nedsatt hörsel eller har fått ett så kallat Cochleaimplantat inopererat. Hörselpedagogen kan även ge råd och utbildning till anhöriga. Hörselpedagoger arbetar vanligen på landstingets hörcentral.

Hörselvårdsingenjörer
En hörselvårdsingenjör kan ordinera, installera och utföra service på hörselteknisk utrustning. Om du har en hörselskada och besväras av buller på din arbetsplats eller i skolan kan en hörselvårdsingenjör ge råd om hur akustiken kan förbättras. 

Kurator
En kurator kan ge råd och stödsamtal. Han eller hon ska också kunna berätta för dig vilka olika stöd och bidrag som finns. Om du har kontakt med många olika enheter och personer kan kuratorn hjälpa till med att samordna alla kontakter. En kurator finns på de flesta enheterna du kan läsa om här nedan.

Logoped
Logopeden är expert på hur vi människor kommunicerar. Om du har tal-, röst- eller språksvårigheter kan du ha hjälp av att träffa en logoped, liksom om du har sväljsvårigheter. Här kan du få hjälp med träning av en nedsatt förmåga och med att prova ut olika kommunikationshjälpmedel.

Neuropsykolog
En neuropsykolog är en psykolog som har specialkunskaper om hjärnan och hur den fungerar. Hjärnan styr alla våra tankar, känslor, rörelser, beteenden och kroppen. Skada på hjärnan kan orsaka svårigheter inom alla dessa områden. En neuropsykolog kan ta reda på hur skadan påverkar vardagslivet och vilka funktioner som kan förbättras med olika rehabiliteringsåtgärder, bland annat genom träning, behov av anpassad miljö (på arbete, skola, hemma), ge bättre förståelse varför vissa områden i livet inte fungerar som man skulle vilja.

En neuropsykolog kan också göra bedömningar i försäkringsärenden, sjukskrivningar eller ta ställning i körkortsfrågor. Instrumenten neuropsykologen använder sig av är det personliga mötet, samtal och olika slags test som mäter hjärnans funktioner inom olika områden.

Neuropsykiatriker
En neuropsykiatriker är en utbildad och legitimerad läkare som vidareutbildat sig inom den neuropsykiatri, det vill säga om hjärnan och hur den fungerar. Neuropsykiatrikern har fördjupat sig i olika psykiatriska tillstånd, som nedstämdhet, ångest och oro samt i neurologi, det vill säga funktionsbortfall i kroppens olika delar som hjärnan styr. Instrumenten neuropsykiatrikern använder är personliga mötet, samtal, kroppsliga undersökningar och kan skriva ut medicin som hjälper hjärnan att bättre handskas med känslor, kroppslig smärta och beteenden.

Ortopedingenjör
En ortopedingenjör träffar du om du behöver specialgjorda skor, inlägg till skorna eller en protes. Ingenjören tar mått, kanske ett gipsavtryck och räknar ut hur just ditt hjälpmedel ska tillverkas.

Ortopedtekniker
En ortopedtekniker tillverkar hjälpmedlet efter ortopedingenjörens instruktioner. Om ditt hjälpmedel behöver justeras är det teknikern som har hand om det.

Rehabbiträde
Ett rehabbiträde är en slags assistent, oftast till en arbetsterapeut eller sjukgymnast och jobbar på rehabiliteringsenheter. Rehabbiträdet kan finnas med när du ska följa ett träningsprogram som din arbetsterapeut eller sjukgymnast tagit fram. 

Sjukgymnast
En sjukgymnast är expert på det som kallas för rörelseapparaten, det vill säga kroppens muskler och leder - alla delar som används när kroppen rör på sig. En sjukgymnast kan ge dig råd om träning och behandla nedsatt rörelseförmåga. De kan också förskriva olika hjälpmedel.

Specialpedagog
En specialpedagog kan ge stöd och handledning till en lärare som undervisar elever med särskilda behov. Om en elev behöver kompenserande träning kan specialpedagogen ge enskild undervisning.

Skrivtolk
Om du inte kan teckenspråk men är hörselskadad eller döv (oftast vuxendöv) kan du ha användning av en skrivtolk i vissa sammanhang, till exempel på ett möte eller läkarbesök. Skrivtolken skriver ned allt som sägs och du kan läsa det på en bildskärm.

Synpedagog
En synpedagog kan ge dig som har en synskada träning för att klara det dagliga livet och förskriva olika hjälpmedel. Synpedagogen ska också utbilda dig i hur du använder dina nya hjälpmedel.

Taltjänsttolk
En taltjänsttolk kan lära sig att tolka dig om du har ett otydligt tal eller en språkskada. Du kan sedan boka tolk till olika ärenden, till exempel ett möte eller ett läkarbesök. Tolken kan även vara behjälplig med att läsa, skriva och finnas med som tredje part under ett telefonsamtal. Tolken förtydligar bara när det behövs och är annars tyst.

Teckenspråkstolk
En teckenspråkstolk tolkar mellan talad svenska och teckenspråk. Teckenspråk är ett helt eget språk med egen grammatik.

TSS Tolk
TSS betyder Tecken Som Stöd för avläsning. Om du blivit döv i vuxen ålder och läser på läpparna kan tolken ge stöd med TSS-tecken.

Specialistresurser

Hjälpmedelscentral
Hjälpmedelscentraler finns inom landstingen och håller ofta på med hjälpmedel för att hantera:

 • Rörelsehinder
 • Kommunikationssvårigheter
 • Medicintekniska hjälpmedel

Observera 1: Hjälpmedelscentralerna är ofta till för vuxna. Som barn går man istället till något som kallas barnhabilitering (se nedan).

Observera 2: Om du är född med ett funktionshinder så kanske du ska gå till Vuxenhabiliteringen istället för Hjälpmedelscentralen.

Barn- och ungdomshabilitering
Barn- och ungomshabilitering finns inom landstingen. Här finns flera olika yrkesgrupper samlade till exempel arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och logoped.
Habiliteringen ger råd, stöd och kan ordna hjälpmedel för att hantera:

 • Rörelsehinder
 • Kommunikationssvårigheter
 • Kognitiva funktionsnedsättningar

Habiliteringen kan vara uppdelad i olika enheter som är specialiserade på ett visst funktionshinder eller diagnos, till exempel ett autismcentrum. 

Vuxenhabilitering
Vuxenhabilitering finns inom landstingen. Här finns flera olika yrkesgrupper samlade så som arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och logoped. Habiliteringen ger råd och stöd. Du kan också få utbildning av hur ditt hjälpmedel fungerar och träna på att använda det. Vuxenhabiliteringen kan ordna hjälpmedel för att hantera:

 • Rörelsehinder
 • Kommunikationssvårigheter
 • Kognitiva funktionsnedsättningar, t.ex. minnesstöd

Habiliteringen kan vara uppdelad i olika enheter som är specialiserade på ett visst funktionshinder eller diagnos, till exempel ett autismcentrum eller en hjärnskadenhet.

Syncentral
Syncentraler är experter på olika synskador och kan både förskriva de hjälpmedel du behöver, men också ge dig utbildning i hur hjälpmedlen fungerar och träning på att använda hjälpmedlen i olika situationer. Det finns hjälpmedel för flera olika områden:

 • Belysning
 • Läsa och skriva
 • Förflyttning

Hörcentral
På hörcentralen kan du få hjälp med hörapparater och ibland andra hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kallas hörseltekniska hjälpmedel. Några exempel på sådana hjälpmedel är:

 • samtalsförstärkare, som är ett alternativ till hörapparat
 • stolsslinga till TV:n
 • ringsignalsförstärkare till telefon och dörrklocka.

Tolkcentral
Tolkcentralen finns inom landstinget och har tolkar för döva och hörselskadade. På några tolkcentraler finns det också taltjänst och en särskild avdelning som heter alternativ telefoni för personer med tal-, röst- eller språksvårigheter.

Alternativ telefoni
Inom verksamheterna för alternativ telefoni hanterar man hjälpmedel för den som har svårt att höra eller tala i telefon på grund av en hörselskada eller talsvårigheter. Alternativ telefoni finns inom landstinget och kan finnas på tolkcentralen eller i anslutning till hjälpmedelscentralen. De kan förskriva hjälpmedel som:

 • Bildtelefon
 • Texttelefon
 • Fax

Datortek
Datortek, eller dataresurscenter som det kallas i en del län, jobbar med datorhjälpmedel för både barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten finns inom landstinget. Ofta finns datorteket inom habiliteringen. Det finns hjälpmedel för att hantera:

 • Rörelsehinder (alternativa styrsätt, ergonomiskt anpassad kontorsstol)
 • Läs- och skrivsvårigheter (t.ex. diktafon, bärbar dator)
 • Kognitiva funktionsnedsättningar

Ortopedteknisk avdelning
Ortopedtekniska verkstäder finns i anslutning till större sjukhus. Ofta är det ett företag, som har avtal med sjukvården. Här får du hjälp med:

 • Orthoser
 • Proteser
 • Specialgjorda skor

Logopedmottagning
Logopeder finns både inom landstinget och på privata logopedmottagningar. Ofta är det en lång väntetid för att få träffa en logoped, därför väljer en del att gå direkt till en privat mottagning och betala behandlingen med egna pengar. En logoped kan hjälpa till om du har tal-, röst- eller språksvårigheter.  Du kan också få hjälp av en logoped om du har läs- och skrivsvårigheter eller svårt att svälja och äta. Logopeden kan förskriva hjälpmedel för att hantera:

 • språksvårigheter, till exempel bilder och symboler
 • röst- och talsvårigheter, till exempel röstförstärkare och samtalsapparat
 • läs- och skrivsvårigheter till exempel talsyntes.

Lungklinik
Lungkliniker finns på större sjukhus och hör alltså till landstinget. Lungkliniker har hand om hjälpmedel för att hantera:

 • andningssvårigheter ( t.ex. astma eller lungsjukdomen KOL)
 • andningsuppehåll i sömnen, som kallas ”farlig snarkning”
 • medicin som ska inhaleras (t.ex. astmamedicin eller problem med slem i halsen).

Dövblindteam
Dövblindteam finns inom landstinget. I teamen ingår flera olika yrkesgrupper såsom audionom, synpedagog och kurator. En del dövblindteam samordnar hjälpmedel från syn- och hörselcentralerna. Ofta har teamen hand om hjälpmedel för att hantera:

 • kommunikationssvårigheter
 • syn/hörselhjälpmedel och program till datorn
 • läs- och skrivhjälpmedel

Urologmottagning
Urologmottagningar finns vid större sjukhus och som privata mottagningar. De har hand om hjälpmedel vid urin- och avföringsinkontinens.

Stomimottagning
Stomimottagningar finns vid större sjukhus och har hand om hjälpmedel för stomiopererade. Stomioperation betyder att en del av tarmen och/eller urinblåsan opereras bort och ersätts av en påse på magen.

Neurologmottagning
Neurologmottangingar finns vid större sjukhus och kan förskriva hjälpmedel för personer som drabbats av en hjärnskada, stroke eller neurologisk sjukdom. Det kan vara en logoped, arbetsterapeut eller sjukgymnast som ordnar hjälpmedel för att hantera:

 • kommunikationssvårigheter
 • rörelsehinder
 • kognitiva funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska mottagning
Neuropsykiatriska mottagningar finns inom landstinget, ofta inom psykiatrin. Här finns flera olika yrkesgrupper, vanligen en psykolog, läkare och arbetsterapeut. En del neuropsykiatriska mottagningar gör utredningar, ger råd och stöd och kan rekommendera hjälpmedel. Andra mottagningar kan även förskriva hjälpmedel. Ofta är det hjälpmedel för att:

 • få tidsuppfattning och struktur
 • minnas
 • förenkla och tydliggöra omgivningen.
Annonser: