Sämre studieresultat och lägre utbildningsnivå

Barn med funktionsnedsättningar av olika slag har ofta sämre studieresultat än nödvändigt. Studieresultatet beror dock INTE på att barnen har sämre förmåga att lära sig saker, utan oftast på att skolan har svårt att förse dem med rätt form av, eller tillräckligt mycket, stöd. Men trots detta är det allt fler unga med funktionsnedsättning som väljer att studera vidare efter grundskolan, och siffrorna ökar varje år.

Enligt Skolverkets senaste statistik så går hela 1 270 000 av Sveriges barn och ungdomar i skolan (mars 2013). Av dessa går 910 000 barn i grundskolan och 360 000 ungdomar i gymnasiet. Handikappförbunden har räknat ut att omkring 14 procent av barnen i den ordinarie grund- och gymnasieskolan, alltså hela 177 800 barn och unga, har någon form av funktionsnedsättning. Därtill går ytterligare 19 000 barn i grundsärskola, specialskola och gymnasiesärskola.

Om en skola har bristande tillgänglighet och otillräckliga stödinsatser påverkas därmed en stor grupp barn och unga, vilket har direkt inverkan på såväl deras skoltid som framtid.

Skolans okunskap om olika funktionsnedsättningar

Hela 70 procent av de grundskolor som Statens skolinspektion (Skolinspektionen) granskade år 2012 fick kritik för hur de arbetar med särskilt stöd (enligt Handisam 2013).

Det finns såklart flera olika förklaringar till att så många skolor misslyckas med att ge sina elever tillräckligt stöd. Två återkommande hinder är kompetensbrist och resursbrist – många skolor har helt enkelt varken den kunskap eller den ekonomi som krävs för att anpassa undervisningen efter alla barns olika behov.

Resursbrist är dock inte en godtagbar ursäkt när ett barn väl går på en skola. Skollagen fastslår klart och tydligt att skolan ska prioritera barn med särskilda behov trots eventuell resursbrist, så det finns stora möjligheter till en kompetensutveckling – och det svenska skolväsendet har stora resurser. Det är rektorns och skolledningens ansvar och skyldighet att ta strid för att få tillräckliga resurser. Att skylla på bristande resurser påvisar med andra ord brist på kunskap!

Prata om det!

Förutsättningarna kanske kan kännas ganska svåra. Har ditt barn en funktionsnedsättning så måste du som förälder vara beredd på att ta strid för ditt barns framtid. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever det ofta svårt och jobbigt att samordna det stöd som barnen får från olika håll.

Kontakta gärna en lämplig organisation inom handikapprörelsen för att få stöd, råd och slagkraftiga argument. Ta även kontakt med andra familjer både på och utanför skolan– det finns garanterat fler i samma eller liknande situation.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2013

Annonser: