Särskilt stöd och anpassad undervisning

Alla barn har rätt att få stöd i skolan och anpassad undervisning om det behövs. Skolan får inte kräva en diagnos eller ett namn på de svårigheter barnet har för att sätta in stödåtgärder. I många fall underlättar dock en diagnos för alla inblandade.

I praktiken upplever många föräldrar att det är först när barnet får en diagnos som de får rätt stöd i skolan. Det är som att en diagnos ger skolpersonalen en aha-upplevelse: Aha! Barnet har dyslexi – då vet vi hur vi ska göra! Barnets svårigheter och särskilda egenskaper blir plötsligt mer hanterbara och det blir lättare att ge rätt typ av stöd. Men även om ditt barn inte har en diagnos så ska skolan anordna extra stöd om barnet behöver det.

Ofta underlättar en diagnos även för dig som förälder. Bland annat blir det lättare att hitta relevant information på internet, samt få tag på andra familjer i samma situation för att få tips, råd och stöd.

Särskilda undervisningsgrupper och resursklasser

Ibland skapar skolan särskilda undervisningsgrupper för barn i behov av extra stöd. Detta kan fungera bra, till exempel när det gäller barn som har extra svårt att lära sig att räkna, läsa eller skriva.

Vissa skolor samlar barn med en viss funktionsnedsättning (till exempel ADHD) i en specialpedagogisk grupp, så kallad resursklass. Detta är en tveksam lösning, då barn som har en viss funktionsnedsättning med största sannolikhet inte har samma svårigheter i samma ämnen. Det är inte ens säkert att ett barn med en viss diagnos behöver särskilt stöd i alla ämnen, många klarar sig bra utan extra insatser.

Däremot har många barn med diagnos ett särskilt ämnesområde som orsakar större svårigheter för dem än för barn utan diagnos, så var noga med att lyssna på ditt barn för att ta reda på vilket eller vilka ämnen detta kan gälla.

Anpassad studiegång

Anpassad studiegång innebär att skolan gör en individuell ändring av timplanen för ett barn i den ordinarie grundskolan, så att barnet har fler eller färre lektioner än de andra, och kanske inte läser alla ämnen. Skolan kan antingen reducera eller ta bort ett eller flera ämnen så att barnet får sitt eget schema. På högstadiet och i gymnasiet kan barn med anpassad studiegång också få möjlighet att varva skolarbetet med praktik på en arbetsplats.

Inlärningssvårigheter, dyslexi och skoltrötthet är vanliga anledningar till anpassad studiegång, där barnets lärare, rektor och förälder beslutar i samråd med barnet om det är nödvändigt. Den som har anpassad studiegång får inte ett fullständigt slutbetyg, men det går fortfarande att söka till gymnasiet så länge barnet har betyg i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

Särskild undervisning vid sjukdom

Ett barn som ligger på sjukhus eller vårdas hemma kan också få undervisning. Det kallas särskild undervisning. Hör med rektorn om vad som gäller på just ditt barns skola.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2013

Annonser: