Vad är en specialskola?

Specialskolan består av tio obligatoriska årskurser och har en egen läroplan: Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Utbildningen i specialskolan ska så långt som möjligt motsvara utbildningen i den ordinarie grundskolan, men ta större hänsyn till varje barns individuella förutsättningar. Ett barn i specialskolan kan vid behov få läsa enligt grundsärskolans läroplan, som är ännu mer reducerad än specialskolans läroplan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för specialskolorna, som delas in i fem regionala specialskolor och tre specialskolor på riksnivå. Barn med vissa funktionsnedsättningar kan ansöka till specialskolor, men även barn som av andra skäl inte kan gå i en ordinarie grundskola, resursskola eller grundsärskola.

De regionala specialskolorna tar emot barn som är döva eller har en hörselnedsättning, medan riksskolorna tar emot barn som har hörselnedsättning kombinerad med utvecklingsstörning, grava språkstörningar, medfödd dövblindhet samt barn med synnedsättning kombinerad med ytterligare funktionsnedsättning.

Tänk på att du som förälder bör ta reda på hur bytet kommer att påverka ditt barns framtida studiemöjligheter innan du förflyttar ditt barn till en specialskola!

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2013

Annonser: