Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2009. Lagen skyddar bland annat diskriminering av studenter med funktionsnedsättning på Sveriges universitet och högskolor.

I diskrimineringslagen står det att ingen student ska missgynnas när de söker till eller går på en högre utbildning som till exempel högskola och universitet. Högskolorna och universiteten ska därför aktivt arbeta för att alla studenter ska ha samma rättigheter och förutsättningar.

Det är med andra ord lagstadgat att både lokaler, pedagogik (undervisning och kurslitteratur) samt övrig information ska vara tillgänglig och användbar för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar. Varje år ska skolorna dessutom göra en handlingsplan för tillgänglighet, där de ska redovisa de områden där tillgängligheten brister samt möjliga åtgärder.

Om du blir diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling

Är du student och blir diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling som har med någon av de sju diskrimineringsgrunderna att göra (funktionsnedsättning, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, etnicitet och religion)? Om du vill anmäla händelsen kan du antingen kontakta en anställd på din institution. Vissa skolor har en särskild jämlikhetssamordnare som kan assistera dig om du vill rapportera fallet till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Om du vill få stöd utan att påbörja en utredning så kan du vända dig till studenthälsan eller något av studentombuden på ditt universitet eller din högskola.

Läs mer om diskriminering, trakassering och kränkning, och om skillnaden mellan dessa, under fliken: Utbildning & arbete > Stöd i grundskolan > Om diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Annonser: