Om föräldrar och skola inte kommer överens

Det händer tyvärr ganska ofta att det uppstår konflikter mellan föräldrar och skola. Du som förälder kanske tycker att skolan inte har gjort tillräckligt för ditt barn, medan skolan anser att de visst har satt in tillräckligt mycket stöd.

Grundtanken är att ett barns behov alltid ska stå i centrum och att barnet ska få det stöd som det behöver. Om inblandade parter inte kan komma överens om vad detta innebär så är det i slutändan skolans rektor som bestämmer vilket stöd som barnet ska få.

Detta ansvar ställer stora krav på en rektor. På de skolor där rektorn har kompetens inom detta område så brukar det gå att hitta bra lösningar, men det är tyvärr inte svårt att hitta exempel på skolor där stödåtgärderna inte fungerar. En rad olika undersökningar visar att många barn med funktionsnedsättningar av olika slag ofta inte får det stöd de behöver. Undersökningarna påvisar också att den största orsaken till detta är okunskap hos skolpersonal och skolledning.

När du som förälder inte kommer överens med skolan om vilka stödåtgärder som ditt barn behöver så är det viktigt att du gör följande:

 1. Försök övertyga skolan och rektorn. Kalla till elevvårdskonferens och kom dit med hållbara argument och relevant fakta (hur har andra skolor gjort?).
 2. Kontakta utbildningsförvaltningen eller utbildningsnämnden.
 3. Kontakta Skolverket.
 4. Överklaga till Skolinspektionen (Skolväsendets överklagandenämnd).
 5. Ta kontakt med andra föräldrar, både på skolan och utanför. Det kanske visar sig att du inte är ensam om dina åsikter.

Att överklaga ett beslut

Be om ett skriftligt beslut om ditt barns ärende från rektorn. I beslutet ska det stå förklarat hur du ska göra för att överklaga. Tänk på att du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från och med den dag du tog del av det. Skolväsendets överklagandenämnd har en handläggningstid på cirka två månader, vilket innebär att det ofta tar två månader innan de kan ta hand om ditt ärende.

Vid meningsskiljaktigheter har du som förälder dessvärre en ganska svag position. Flera av rektorns beslut kan du som förälder inte överklaga, till exempel om du anser att ditt barn inte får tillräckligt mycket stöd. Det du kan göra i dessa fall är att anmäla skolan till Skolverket som i sin tur får göra en utredning för att se om skolan följer gällande lagar.

Om du inte kan överklaga ett ärende gäller det i första hand att försöka få rektorn och skolledningen att ändra sig. Detta kan du göra genom att ta fram hållbara argument och relevant fakta – till exempel konkret information om hur andra skolor har löst liknande situationer.

Nedan följer några exempel på vad du som förälder kan överklaga. Kapitel och paragraf i skollagen står inom parentes.

 • Åtgärdsprogrammet (kapitel 3, paragraf 9).
 • Anpassad studiegång (kapitel 3, paragraf 12).
 • Mottagande i särskolan (kapitel 7, paragraf 5).
 • Mottagande i specialskolan (kapitel 7, paragraf 6).
 • Uppskjuten skolplikt (kapitel 7, paragraf 10).
 • Upphörd skolplikt (kapitel 7, paragraf 14).
 • Placering i viss skola med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero (kapitel 10, paragraf 30 samt kapitel 11 paragraf 29).
 • Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning (kapitel 3, paragraf 11).

Observera att du alltid har rätt att överklaga om rektorn vill placera ditt barn i en annan klass eller på en annan skola. Se hela listan på överklagandenämndens webbplats.

Ta kontakt med andra familjer i samma situation

Om du som förälder tycker att det är svårt att få det stöd som behövs för ditt barn så är det lätt att känna att det är en ensam kamp. Men att ett barn har svårt att få rätt sorts stöd från sin skola är tyvärr ingen unik händelse. Ta därför kontakt med andra föräldrar, både på skolan och utanför.

Det kan det vara bra att ta upp de svårigheter och påfrestningar som du upplever på ett föräldramöte i klassen eller när eventuell föräldraförening har möte. Det brukar visa sig att många familjer upplever precis samma sak. Istället för att driva på ett förslag på förbättring i ensamhet så kan ni vara flera föräldrar som arbetar tillsammans.

Skolan kan tycka att det är jobbigt om flera föräldrar går samman, men försök få personalen att se det som en styrka och tillgång. I en föräldragrupp finns det en stor samlad erfarenhet och många idéer om hur en skola kan stödja barn med särskilda behov. Om skolan börjar lyssna och systematiskt tar till sig föräldrarnas konstruktiva kritik så blir resultatet på sikt en bättre skola för alla.

Ta kontakt med kommunens förvaltning, politiker och media

Om du som förälder märker att ditt barn inte får det stöd som inblandade parter har kommit överens om i åtgärdsprogrammet så är nästa steg att ta kontakt med kommunens utbildningsförvaltning eller med politiker som sitter i utbildningsnämnden. Dessa förvaltningar och nämnder kan heta olika i olika kommuner, så titta på din kommuns webbplats för att se vad som gäller för just er.

Kommunens tjänstemän och politiker kan avgöra om ditt barns skola inte följer de regler och beslut som gäller. I vissa fall kanske ditt ärende leder till snabba lösningar, men oftast kan kommunanställda inte agera direkt. I andra fall kan det leda till en förändring på längre sikt, till exempel kan kommunen inse att ditt barns skola behöver mer resurser eller kompetensutveckling för sin personal.

Du kan också kontakta media, särskilt lokala tidningar, då de svårigheter och påfrestningar som du upplever i ditt barns skola kan skapa en debatt som i sin tur kan leda till att skolan ändrar sig.

Läs mer om vad det innebär att överklaga ett skolärende under fliken:
Stöd & service > Överklaga beslut > Överklaga ett skolärende.

En mall för hur du skriver en överklagan kan du se under fliken:
Stöd & service > Överklaga beslut > Så här skriver du en överklagan.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2013

Annonser: