Att tänka på som student med funktionsnedsättning

Samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar kan ta reda på hur du får tag på de hjälpmedel som du behöver för dina studier. Det är oftast landstinget som ska förse dig de hjälpmedel du behöver, men i vissa fall är det kommunen eller Försäkringskassan. Sedan ska skolan komplettera med övrigt stöd.

Tänk på att olika landsting har olika regler. Du får dina hjälpmedel via din folkbokföringsdress, det vill säga via det landsting som den kommun du är folkbokförd i ligger. Ibland är det därför bättre att folkbokföra sig på studieorten, ibland inte. Vad som är bäst beror på vilket av landstingen som har mest fördelaktiga regler för just dig.

Att tänka på när utbildningen börjar

I början av din utbildning och varje ny delkurs är det en fördel om du presenterar dig för läraren (eller lärarna) och har med dig det intyg som du har fått från skolans samordnare. I intyget ska det framgå tydligt vilken typ av stödåtgärder du är berättigad.

På universitet och högskola är det vanligt med flera olika lärare på varje kurs, så det kan underlätta om du presenterar dig för dem enskilt och talar om vilka behov och önskemål du har. Och som sagt: räkna inte med att någon vet något om din funktionsnedsättning i förväg!

Visa intyget med rekommenderade stödåtgärder som du har fått av samordnaren varje gång du börjar ny delkurs eller får ny lärare – helst några veckor i förväg om det är möjligt. Lärarna behöver få veta hur de kan anpassa undervisningen och examinationen, och då är det bra med framförhållning så att de kan planera och, ibland, tänka om.

Att tänka på om du behöver anpassad kurslitteratur

Dyslexi, synnedsättning, koncentrationssvårigheter och ett flertal andra funktionsnedsättningar gör det svårt och jobbigt att läsa tryckt text. Denna svårighet kallas sammanfattningsvis för läsnedsättning. Om du är student och har en läsnedsättning så har du rätt att få din obligatoriska kurslitteratur inläst som talbok eller anpassad till e-text eller punktskrift.

Det är Myndigheten för tillgängliga medier (förkortat MTM) som ansvarar för att läsa in och anpassa tryckta böcker. Om du är student med läsnedsättning så kan du låna din obligatoriska kurslitteratur på anpassat medium via ditt högskole- eller universitetsbibliotek. Du kan också beställa, låna eller ladda hem en del kurslitteratur via Myndigheten för tillgängliga mediers mediewebb: Legimus.

Biblioteket är en viktig informationskälla för alla studenter, men för dig som har en läsnedsättning kan det vara extra viktigt att ta reda vilka rättigheter du har och vilket stöd du kan få via ditt bibliotek. Ta kontakt med bibliotekspersonalen eller titta på bibliotekets webbplats för att få veta vad det finns för möjligheter på just ditt bibliotek!

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2013

Annonser: