9 av 10 föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar oroliga för framtiden

En ny omfattande undersökning från Trygg-Hansa och riksförbundet Attention visar att 87 procent av föräldrarna till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta eller ständigt oroar sig för hur deras barns liv kommer att bli. Dessutom har så många som 83 procent tvingats gå ner i arbetstid eller sjukskriva sig på grund av att situationen kring barnet inte fungerar.

Att vara orolig för sitt barn är en naturlig del av föräldraskapet. Men för föräldrar vars barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)* är oron ständigt närvarande. Idag räknar man med att cirka 7 procent av svenskarna lever med någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så som ADHD, autismspektrumtillstånd eller Tourettes syndrom. I en ny undersökning** från Trygg-Hansa, som genomförts i samarbete med riksförbundet Attention, svarade 9 av 10 föräldrar till barn med NPF att de ofta eller ständigt känner stress kopplad till sitt barns situation.

En stor majoritet av föräldrarna (73 procent) tycker att det ofta är svårt eller nästan omöjligt att veta var de ska vända sig för att få hjälp eller stöd från samhällsinstanser i olika frågor. Bara 3 procent tycker att det är lätt att veta var de ska vända sig.

- Att få rätt hjälp och stöd från myndigheter, vården och skolan är för många en närmast oöverstiglig uppgift. Många upplever att man får bristfällig information och det är svårt att veta vilken aktör man ska vända sig till. Ansvaret för samhällets stöd är delat mellan flera olika myndigheter vilket gör det väldigt svårt för föräldrar att överblicka, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Som ett led i arbetet med att underlätta för familjer som lever med NPF tillhandahåller Trygg-Hansa informationsportalen Föräldrar som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa kan även ta del av Familjehjälpen.

- Familjehjälpen är ett pilotprojekt som pågått i ungefär ett år. Under den här tiden har vi samlat på oss erfarenhet om vilken typ av information och vägledning föräldrar till barn med NPF efterfrågar.De exakta ramarna för Familjehjälpen är fortfarande under utveckling, men i grunden handlar det om att ge våra kunder som har en barnförsäkring information om vilka rättigheter och möjligheter till stöd och ersättning som finns i samhället, säger Alexandra Gahnström.

De flesta föräldrar går ner i arbetstid

83 procent av föräldrarna i undersökningen uppger att kraven som ställs på dem har lett till förändringar i deras arbetssituation. Så många som 15 procent av föräldrarna är för närvarande sjukskrivna och 33 procent har ofta eller periodvis varit det. Dessutom uppger 27 procent föräldrar att de frivilligt har gått ner i arbetstid för att kunna vara tillgänglig för barnet.

Undersökningen visar också att det föräldrarna anser påverkar barnet mest är det bristande stödet i skolan och bristen på samordningen mellan olika instanser och myndigheter. Bara 8 procent anser att deras barn har fått mycket stöd och hjälp från samhället sedan diagnosen fastställdes. Nästan var tredje förälder (27 procent) har sökt hjälp som de inte har fått och var femte förälder (22 procent) uppger att de inte att diagnosen i sig har gjort någon skillnad för barnet.

- Den ständiga jakten på stöd tar tid. Det är långa ansökningsprocesser som alltför ofta leder till avslag och då måste man som förälder försöka hantera det på egen hand. Många av våra medlemmar känner sig tvingade att gå ner i arbetstid, eftersom barnets diagnos är ett heltidsjobb i sig, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

*Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som t ex ADHD, Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom.

Annan fakta från undersökningen

  • 50 procent upplever bristande stöd från skolan påverkar deras barn mest. 46 procent svarade att brist på samordning mellan olika instanser och myndigheter påverkar mest.
  • 8 procent anser att deras barn har fått mycket stöd och hjälp från samhället sedan diagnosen fastställdes.
  • 91 procent av deltagarna svarade i egenskap av mamma, 8 procent som pappa och 1 procent som annan vårdnadshavare.
  • Majoriteten (54 procent) besvarade enkäten för ett barn i åldern 11-18 år, 22 procent i åldern 19-25 år, 21 procent i åldern 6-10 år, och 2 procent för barn mellan 1-5 år.
  • 70 procent av de som svarade har ett barn med NPF-diagnos. 24 procent har två barn med NPF-diagnos och 6 procent har tre eller fler barn med NPF-diagnos.
Annonser: