Kulturrådet skärper kraven på ökad tillgänglighet inom kulturlivet

Att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla kan tänkas självklart. Så är det inte idag, det finns grupper som inte tar del av kulturella upplevelser. Statistik från bland annat SCB och Folkhälsoinstitutet visar att personer med funktionsnedsättning tar del av kulturlivet i mindre utsträckning än andra. Kulturrådet lämnade den 15 mars en rapport till regeringen som beskriver hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning såg ut inom det offentligt finansierade kulturområdet under 2012.

Sommaren 2011 beslutade regeringen om en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken åren 2011–2016. En viktig del av den nationella strategin är att målsättningar ska kunna mätas och följas upp på ett tydligare sätt än tidigare. Kulturrådet är en av 22 nationella myndigheter som har ett särskilt sektorsansvar för att stödja, samordna och driva på utvecklingen inom funktionshinderpolitiken. Regeringen har beslutat om tre delmål som Kulturrådet ska uppnå inom sitt verksamhetsområde under femårsperioden:

Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast 2013.

Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 2016 (och bör därmed inte verka i lokaler där enkelt avhjälpta hinder inte åtgärdats). Det gäller även fria grupper med flera i den omfattning det kan anses skäligt.

Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade senast 2016. Detta gäller även fria grupper med flera i den omfattning det kan anses skäligt.

Kulturrådet redovisar arbetet mot sina mål

Varje år den 15 mars redovisar Kulturrådet sitt arbete med de tre delmålen till regeringen. Redovisningen för 2012 bygger på en enkät som skickats ut till drygt 450 kulturinstitutioner, fria grupper, arrangörer och andra kulturaktörer. Svarsfrekvensen var 76 procent.

I rapporten ”Kultur för alla – inget hinder” som Kulturrådet nu lämnade till regeringen framgår att utvecklingen går framåt när det gäller samtliga målsättningar, men samtidigt finns fortfarande mycket att göra.

– Det finns många kulturaktörer i hela landet som arbetar medvetet och strukturerat för att öka tillgängligheten till sina verksamheter, säger Karin Westling, samordnare för Kulturrådets sektorsansvar inom funktionshinderpolitiken.

– Vi ser att insikten om att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ständigt växer och att kulturområdet överlag är bra på att jobba med dessa frågor. Samtidigt visar vår uppföljning att utvecklingen totalt sett går framåt med ganska små steg och det finns fortfarande behov av mer utbildning och information. Från Kulturrådets sida kommer vi att driva på utvecklingen bland annat genom informations- och utbildningsinsatser, men även genom att förtydliga de krav som finns kopplade till statsbidragen.

Annonser: