Kulturrådets första delmål inom funktionshinderspolitiken är uppfyllt

Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag via Kultursamverkansmodellen har nu tagit fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet. Kulturrådet kan konstatera att det första delmålet därmed är uppfyllt.

– Vi är glada och stolta över att det första delmålet nu är i hamn, säger Karin Westling, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet är en av de myndigheter som har ett särskilt uppdrag att genomföra den nationella funktionshinderspolitiken inom sin sektor. Regeringen har beslutat om tre delmål för Kulturrådet som ska uppnås under femårsperioden 2011–2016:

– Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast 2013.

– Kulturinstitutionerna ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i lokalerna senast 2016*. Det samma gäller även fria grupper i skälig omfattning. (*Enligt plan- och bygglagen från 2001 ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas snarast. Delmålet ska tolkas som att kulturaktörerna inte bör verka i lokaler där enkelt avhjälpta hinder inte har åtgärdats.)

– Samtliga kulturinstitutioner ska ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade senast 2016. Det samma gäller även fria grupper i skälig omfattning.

Inom kultursamverkansmodellen är Kulturrådets tre delmål kriterier för de beslut som Kulturrådets styrelse tar om statsbidrag för regional kulturverksamhet. I besluten anges också att regionerna ska beskriva arbetet med att förverkliga målsättningarna i sina kulturplaner. Det innebär att samtliga 20 län som ingår i kultursamverkansmodellen har angivit att de nationella delmål som uppställts för kulturområdet ska följas. Regionerna återrapporterar även hur delmålen uppfylls till Kulturrådet.

När Kulturrådet följde upp delmålet vid årsskiftet visade det sig att inte alla kulturinstitutioner hade handlingsplaner. Nu har dock den sista kulturinstitutionen inrapporterat att det är gjort!

– Det är viktigt att göra en genomlysning av hela verksamheten för att påbörja ett strukturerat arbete med att öka tillgängligheten, säger Karin Westling. Det handlar exempelvis om att se över verksamhetsinnehåll, organisation och utbildningsbehov, till att försäkra sig om att information och lokaler är tillgängliga. Handlingsplanen bör självklart integreras med ordinarie verksamhetsplanering och budget, för att en reell utveckling ska ske.

Karin Westling beskriver att det finns en tydlig koppling mellan att kulturaktörer som har handlingsplaner också gör insatser för att tillgängliggöra sin verksamhet, repertoar, eller utbud för personer med funktionsnedsättning. Det finns alltså ett samband mellan arbetet med att ta fram handlingsplaner för tillgänglighet och att faktiska insatser för ökad tillgänglighet görs i det dagliga arbetet.

Annonser: