Lag om gratis lån av e-böcker

All litteratur som lånas ut på biblioteket ska vara avgiftsfri, även utlåning av e-böcker. Det föreslår kulturdepartementet.

Ett förslag till ny bibliotekslag är nu ute på remiss. Den kanske viktigaste nyheten här är att departementet slår fast att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri, oavsett i vilken form litteraturen lånas ut.

Även litteratur som tillhandahålls som exempelvis e-böcker omfattas alltså av kravet på att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri för låntagaren.

Dessutom står det i det nya lagförslaget att folkbiblioteken ska ”främja användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande”. I klartext betyder detta att biblioteken i större utsträckning ska arbeta med andra medier än traditionella pappersböcker och tidskrifter.

En annan nyhet är att biblioteken ska ha som skyldighet att arbeta för grupper som är särskilt prioriterade. Här syftar man på barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska.

Kulturdepartementet slår också fast att staten även i framtiden har en viktig roll när det gäller att främja nationell samordning och uppföljning inom biblioteksområdet. Men det är kommunerna som ska ansvara för driften av folkbiblioteken och de kommunala skolbiblioteken.

Tanken är att regeringen ska lägga fram en proposition om en ny bibliotekslag till riksdagen under våren nästa år.

Annonser: