Ny rapport med barns åsikter om talböcker

Något som blir tydlig i rapporten är ”att barnen uttrycker att de har både positiva och mindre positiva upplevelser av bemötande på olika typer av bibliotek, och att de uppskattar att få uppmärksamhet, tips och hjälp när de behöver, men utan tillrättavisningar vad gäller bokval.”

– Jag hoppas att alla bibliotekarier som möter talboksanvändande eller potentiellt talboksanvändande barn läser rapporten, säger Anna Hampson Lundh, lektor vid högskolan i Borås, som har sammanställt och analyserat svaren.

Syftet med rapporten är att skapa en fördjupad förståelse för unga talboksläsare. I analysen betonas betydelsen av ett reflekterande arbetsätt kring användningen av talböcker och vikten av ett bra bemötande på biblioteken.

Annonser: