Sverige

 • Tystnad omger intellektuellt funktionsnedsattas åldrande

  Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillåts inte åldras på samma sätt som andra och får inte det stöd de behöver. Det visar en doktorsavhandling om synen på ålderdom hos personal och boende på gruppbostäder.
 • Inventering av bostäders tillgänglighet

  Piteå kommun har genomfört en inventering av tillgänglighet i flerfamiljshus för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Antalet äldre i kommunen beräknas öka i framtiden och en bostad med bra tillgänglighet är ofta en förutsättning för att äldre kan bo i en vanlig lägenhet och klara sig själv.
 • Gruppbostad är dyrare än personlig assistans

  Det finns en utbredd uppfattning att gruppboende kostar mindre än personlig assistans. Föreningen JAGs kostnadsjämförelse visar att det är tvärtom. Gruppbostad för en person med stödbehov dygnet runt kostar en kvarts miljon kronor mer per år än personlig assistans.
 • Svaga rättigheter försvårar resandet för funktionshindrade

  Svaga rättigheter i Sverige, Danmark och Norge gör det svårt för människor med funktionshinder att vara oberoende och kunna resa på egen hand i vardagslivet. – Trots målen i både rätten och funktionshinderpolitiken att människor med funktionshinder skall kunna röra sig fritt i samhället, motverkar juridiken kring resande i praktiken ofta dessa målsättningar, menar Andreas Pettersson, Umeå universitet, i sin avhandling.
 • Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

  Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en persons språkliga förmåga. Det nybildade svenska afasiforskningsnätverket får 100 000 kronor i bidrag av Afasifonden för att ta fram ett afasitest som alla ska använda. Bakom fonden står Afasiförbundet.
 • Allergi i siffror

  Hur många pollenallergiker finns det i Sverige? Hur många barn med astma? I nya publikationen Allergifakta som ges ut av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond får du svar på dessa och många andra frågor om allergi.
 • Enklare för synskadade med talande kösystem

  Efter lyckat försök med talande kösystem införs detta nu på ett antal Hjärtat-apotek som en service för kunder med synnedsättning. Det gäller dels nystartade apotek, dels tio utvalda apotek inom Hjärtat.
 • Nytt centrum för sällsynta diagnoser

  Ett Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har startats på Akademiska sjukhuset. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med en projektgrupp vid Örebro universitetssjukhus med Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som primärt arbetsfält. Initiativet kommer från Socialstyrelsen och ambitionen är att det ska finnas centra kopplade till samtliga universitetssjukhus, detta för att barn och vuxna med sällsynta diagnoser ska få en likvärdig vård.
 • Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

  Autism är vanligare än man tidigare trott hos barn med Downs syndrom. I mitten av oktober startade ett projekt på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala vid Hälsa och habilitering som innebär att berörda familjer och personal inom förskola/skola ska få utbildning och stöd att hitta rätt strategier och hjälpmedel samt vid behov medicinering.
 • Brister i tillgängligheten vid valen 2014

  Både vid EU-valet i maj och vid de nationella valen i september fanns brister i tillgängligheten som ställer till det för många personer med funktonsnedsättning. Dålig ljudmiljö, valsedlarnas utformning, höga trösklar och otydliga skyltar är några exempel på bristande tillgänglighet i samband med de val som ägde rum under året, både för dem som röstade på valdagen och de som förtidsröstade. Det visar en ny rapport från Myndigheten för delaktighet.
 • Fler platser utomhus ska bli rökfria

  I oktober presenterade Folkhälsomyndigheten rapporten ”Utredning om framtida rökfria miljöer på offentliga platser”. Den innehåller förslag om att ett antal offentliga utomhusmiljöer ska bli rökfria, till exempel lekplatser och sportanläggningar.
 • Boverket utreder undantag för tillgänglighet för studentbostäder

  Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av författningsändringar för undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen, PBL vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Som skäl för uppdraget anger regeringen den akuta bostadsbristen på vissa studieorter.
 • Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

  Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.
 • Gruppboenden för utvecklingsstörda blir allt större och allt mer institutionslika

  Gruppboenden för utvecklingsstörda blir allt större och allt mer institutionslika. Det anser FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Därmed hotas den reform från 1980-talet som skulle ge handikappade individuell frihet. Thomas jansson, förbundsordförande intervjuad av Östnytt.
 • Ansökan om ett vanligt liv - Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

  Med kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv" vill Riksförbundet FUB sätta fokus på att alltfler mister sin kontaktperson eller ledsagare, samt får avslag på ansökningar om olika LSS-insatser. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma den diskriminering som personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar utsätts för på grund av avslag på olika stödinsatser.
 • Ny handlingsplan för tillgänglighet

  ”Tänk till, gör rätt”, är namnet på den nya handlingsplan för tillgänglighetsfrågor i Umeå kommun som enhälligt antagits av kommunfullmäktige. Planen är ett verktyg för att nå målet om vara Sveriges tillgängligaste kommun 2020.
 • Nytt parti vill öka det politiska intresset för funktionsnedsättningar

  Göteborgspolitiken har fått ett nytt parti. Normaldemokraterna. Ett parti vars mål är att göra funktionsvariationer till en prioriterad valfråga. I partiets manifest skriver Normaldemokraterna att man vill verka för att accelerera processer som leder till att Göteborg blir en stad som inkluderar alla.
 • Handikappförbunden kommenterar kommande proposition om en utvidgad diskrimineringslag

  Kommer riksdagen acceptera att det blir tillåtet att diskriminera personer med funktionsnedsättning? Över 90 procent av alla företag kommer att undantas från det nya diskrimineringsförbudet, eftersom de har färre än tio anställda. Handikappförbunden mobiliserar för att undantagen i diskrimineringslagen ska bort.
 • Projektet Begripsam ger röst åt personer med kognitiva och språkliga svårigheter

  Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning – FUB har fått pengar från Arvsfonden för att driva Begripsam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet. Projektet ska pågå i tre år och ge en röst åt personer med funktionsnedsättningar. Andra delar finansieras av Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen.
 • Svag lag mot bristande tillgänglighet

  Regeringen har äntligen presenterat ett lagförslag som ska klassa otillgänglighet som diskriminering, men handikapprörelsens demonstrationer fortsätter.
 • Onödigt undantag gör vindsbostäder otillgängliga för studenter

  Fler bostäder – men vissa av dem otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan bli resultatet efter Boverkets översyn av byggreglerna för studentbostäder och smålägenheter.
 • Åtta av tio röstar inte

  Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den senaste valundersökningen (1998). Det var dessutom en minskning jämfört med valet 1994.
 • Tydligt samband mellan psykisk ohälsa och otrygg ekonomi

  Långvarig ekonomisk otrygghet påverkar den psykiska hälsan. Personer med psykisk ohälsa har lägre inkomster och mindre marginaler. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll. Om inte utestängning och diskriminering upphör kan situationen leda till sämre hälsa och möjligheter till återhämtning samt till livslångt bidragsberoende. Nu inleds manifestationer runt om i landet för att belysa ekonomiska villkor för personer med psykisk ohälsa.
 • Omfattande satsning på kompetens inom handikappomsorgen

  Nu startar en stor satsning för att utveckla medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten inom handikappomsorgen i Umeå kommun. Alla fast anställda samt långtidsvikarier ska genom gå en bas-utbildning som börjar i slutet av oktober och kommer att pågå under 2014 och 2015.
 • Många utesluts från barer och restauranger

  Var femte person med funktionsnedsättning möter ofta eller alltid hinder vid besök på caféer, restauranger eller barer. De flesta väljer att gå någon annanstans. Det visar en ny undersökning av myndigheten Handisam som drygt 1 500 personer med olika funktionsnedsättningar svarat på runt om i landet, till exempel personer med allergi, rörelsehinder och hörselskada.
 • Prognosen för strokedrabbade blir allt bättre – men kostnaderna ökar

  Samhällets kostnader för vård av patienter som nyinsjuknar med stroke uppgår till 16 miljarder kronor varje år och kostnaden för strokevård är högre för kvinnor än den är för män. Det är ett par av resultaten som Ola Ghatnekar vid Umeå universitet nyligen presenterat.
 • Krafttag för bättre stöd till våldsutsatta med funktionsnedsättning

  Idag finns stora brister när det gäller stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen uppmärksammade senast i sin rapport Fristad från våld (september 2013) att kompetensen om den dubbla utsattheten dessa kvinnor har måste bli högre både bland personer som arbetar med våldsfrågor inom socialtjänsten och på skyddade boenden.
 • Skellefteå kommun satsar på att bli bäst på tillgänglighet

  Idag finns det 1,8 miljoner människor i Sverige som lever med någon form av funktionsnedsättning. Genom att öka kunskapen hos besöksnäringen om hur de kan få fler besökare med en tillgänglighetsanpassad turismverksamhet, vill Destination Skellefteå och Skellefteå kommun, göra det lättare att välja Skellefteå i framtiden – för alla.
 • Radiotidningar via FM-nätet upphör

  Efter ett tidigare beslut av regeringen påbörjas avvecklingen av distributionen av inlästa radiotidningar via Teracoms FM-nät i slutet av september.
 • Inlästa dagstidningar blir fylligare

  Inlästa dagstidningar står inför en stor förändring. Under perioden augusti 2013 till oktober 2014 lanserar de lokala tidningarna och MTM den ”nya taltidningen” som innebär att allt innehåll i tidningen finns med och läses upp med talsyntes.
 • Hur påverkar gemensamma trafikytor personer med funktionsnedsättningar?

  Professor Torbjörn Falkmer har fått 1,42 miljoner kronor från Trafikverket för projektet Shared Space och perceptuella/kognitiva funktionsnedsättningar. - Projektet handlar om hur vi gör gemensamma trafikytor eller trafikrum tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, berättar professor Torbjörn Falkmer, anställd vid både Hälsohögskolan i Jönköping och vid Curtin University i Perth, Australien.
 • Tillgängligheten på vänt i Stockholm

  Sedan 2003 har personer med synnedsättning anmält 750 platser i Stockholm där det finns enkelt avhjälpta hinder som, om de åtgärdades, skulle underlätta betydligt för dem att ta sig fram. Hitintills har endast 200 hinder åtgärdats.
 • Nya siffror om barns anhöriga presenteras i en unik kartläggning

  En oroande hög andel barn i Sverige växer upp med svårigheter i familjen som missbruk och allvarlig sjukdom. De här barnen löper själva risk att drabbas av ohälsa och sociala problem. Nya siffror visar hur viktigt det är att de här barnens behov av hjälp och stöd uppmärksammas så tidigt som möjligt.
 • Ny hjälp för funktionshindrade hos Gästrike återvinningscentral

  Om du är funktionshindrad kan du nu kontakta Gästrike återvinningscentral för att boka en tid för att få hjälp att lasta av. Grunden är annars att du sorterar soporna hemma och själv lastar av på återvinningscentralen. För att det ska vara lätt att göra rätt för alla, så öppnar Gästrike återvinnare upp en bokningsbar service för funktionshindrade där de hjälper till att lasta av.
 • GIL:s senaste projekt handlar om öl och funktionsnedsättning

  - GIL har nyligen lanserat ett eget öl, specialanpassat för öldrickare med funktionsnedsättningar. Ett helt vanligt CP-öl helt enkelt, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living.
 • Intellektuellt funktionshindrade begränsas forma sitt vuxenliv

  Intellektuellt funktionshindrade har begränsade möjligheter att tillvarata sina rättigheter och forma sitt vuxenliv. Detta trots att LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, säger att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra. Det visar en aktuell avhandling från Umeå universitet.
 • Sämre villkor för personer med funktionsnedsättning

  På område efter område har personer med funktionsnedsättning sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det visar en ny lägesrapport från myndigheten Handisam som omfattar arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, fysisk tillgänglighet, transport, informationsteknik, kultur, medier, idrott, rättsväsendet och konsumentfrågor.
 • Personer med funktionsnedsättning måste inkluderas mer i folkhälsoarbetet

  Det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning i jämförelse med övriga befolkningen. Nästan 20 procent av personerna i åldern 16–84 år med funktionsnedsättning skattar sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt, motsvarande siffra för personer utan funktionsnedsättning är 2 procent. Statens folkhälsoinstitut tycker att det är hög tid att prioritera personer med funktionsnedsättning i folkhälsoarbetet och kommunerna har ett stort ansvar.
 • Otillgänglig radio och TV ska kosta

  Public service ska nå alla i hela Sverige. Företagen bör vara ledande när det gäller att förbättra tillgängligheten till medier för människor med funktionsnedsättning. Om publiken inte nås av innehållet i radio- och TV-programmen ska det få ekonomiska konsekvenser, anser Handikappförbunden i ett yttrande.
 • Webbplats för anhöriga nominerad till GötaPriset

  Järfälla kommuns webbplats för anhöriga – Anhörigportalen, är nominerad till GötaPriset som belönar Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Anhörigportalen är till för de som vårdar eller stöttar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Webbplatsen lanserades 2012.
 • Fysisk tillgänglighet - en prioriterad fråga för Region Skåne

  Fastighets- och servicenämnden i Region Skåne har beslutat att ge Region Skånes stöd- och serviceorganisation, Regionservice, i uppdrag att utarbeta en särskild plan för fysisk tillgänglighet i lokaler. Planen ska omfatta både Regionens egna
 • Många funktionsnedsatta upplever fortfarande hinder och otillgänglighet

  Trots många år av satsningar på att få bort hinder i samhället för personer med funktionsnedsättning tycker nära en av fyra att antalet hinder blivit fler, och drygt sex av tio anser inte att hindren minskat alls de senaste fem åren. Samtidigt anser endast tretton procent att de har goda möjligheter att påverka politik i den kommun de bor i. Detta visar en ny undersökning från Humana där över 900 brukare har deltagit.
 • Sverige bygger – men inte för alla

  Fler bostäder – men otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan bli resultatet efter Boverkets översyn av byggreglerna för studentbostäder och smålägenheter. Handikappförbunden riktar nu skarp kritik mot regeringen som man tycker ställer grupper mot varandra.
 • Stort ekonomiskt lidande när myndigheters system krockar

  Krockar i myndigheternas system kan få förödande konsekvenser. På pappret en stor summa pengar men i praktiken inte en krona, dessutom återbetalningskrav. Så ser verkligheten ut för flera av våra uppdragsgivare, säger Elisabeth Färdig, personligt ombud för människor med psykiska funktionsnedsättningar.
 • Projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning

  Idag är personer med funktionsnedsättning en osynlig grupp i brottsoffersammanhang. Det finns ett stort behov av insatser för att öka kunskapen om våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning. Det gäller att lära sig se, ställa rätt frågor, ha kunskap om vilken hjälp som finns att få och vad en funktionsnedsättning kan betyda i den rättsliga processen.
 • Sämre levnadsvillkor för unga funktionsnedsatta

  Ungdomsstyrelsen har under 2012 på uppdrag av regeringen studerat levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning. Utredningen syftar till att ge en bred bild av hur levnadsvillkoren för denna grupp av unga ser ut. Enligt uppdraget har Ungdomsstyrelsen studerat levnadsvillkoren utifrån områdena arbete, utbildning, hälsa, inflytande samt kultur, fritid och föreningsliv.
 • CP-dockan väcker uppmärksamhet i utlandet

  CP-dockan GIL lanserades i Sverige i slutet av maj 2012. 15 dockor skickades ut till svensk media och hon mötte redaktörer och journalister med det enkla budskapet: Sluta att klappa funktionshindrade på huvudet, använd mig i stället. Svenska medier har uppmärksammat kampanjen och även TV och tidningar i exempel England, Danmark och Tyskland har rapporterat om CP-dockan.
 • Handikappförbunden vill att regeringen tar vara på funktionshindersrörelsens kompetens

  Regeringen ger myndigheter uppdrag utan att säkerställa att funktionshindersorganisationernas kunskap och kompetens tas tillvara. Nu senast i regeringens nya uppdrag till Barnombudsmannen. Detta går stick i stäv med såväl regeringens intentioner för funktionshinderspolitiken som FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har antagit.
 • Torsdagsaktionen 1 år. I väntan på vad då?

  I ett års tid, i alla väder, i alla årstider har representanter för flera organisationer inom funktionshinderrörelsen funnits på plats utanför Rosenbad varje torsdag. Detta för att påminna om att det är dags för regeringen att aktivt ta ställning i frågan om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund.
 • Läget i kommunerna

  Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Kommuner har en central roll i detta. Handisam har presenterat en lägesrapport över sju områden som kommunerna ansvarar för.
 • Nationell inspirationsmiljö för framtidens boende invigd

  Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter har tillsammans skapat framtidens bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Inspirationsmiljön består av två kompletta lägenheter och ett visningsrum där tekniska hjälpmedel och bra produkter presenteras.
 • Funka nominerat till S:t Julianpriset

  Funka är nominerat till Stockholms Stads tillgänglighetspris: S:t Julianpriset. På den internationella funktionshinderdagen 3 december delas priset ut och alla är välkomna till Kulturhuset i Stockholm för utställningar och uppträdanden.
 • Melodifestivalen syntolkas

  Sedan många år tillbaka har Syntolkning Nu och deras syntolkar gjort det möjligt för synskadade att på plats i arenorna kunna få uppleva Melodifestivalen, tillsammans med familj och vänner. Syntolkningsarbetet sker i Sverige fortfarande till största delen ideellt, helt utan bidrag från vare sig stat och kommun. Många menar att det är tack vare syntolkens arbete som man kan gå på ett evenemang och delta precis som vem som helst. Trots tekniska möjligheter dröjer det också innan Melodifestivalen även blir syntolkad i TV.
 • Ombud för funktionsnedsatta i Helsingsborgs stad

  Helsingborgs stad har inrättat ett särskilt ombud för att hjälpa och vägleda personer med funktionsnedsättning. Den nya tjänsten innebär att bistå med råd, stöd och vägledning i frågor som rör livssituationen för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.
 • Trender som påverkar funktionshinderpolitiken

  Färre behöver försörja fler, skattebasen riskerar att minska samtidigt som förutsättningarna på den internationella arenan förändras. Länder som tidigare stått för ekonomisk stabilitet och borgat för balans i de internationella finanssystemen skakas nu i grundvalarna. Även de nordiska länderna drabbas när den globala finanskrisen sprider sig. Vad innebär detta för funktionshindrades situation i Norden? Detta diskuteras i Nordens Välfärdscenters nya omvärdsanalys.
 • Anställ fler personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta

  Verksamheten med personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta har den senaste tiden utsatts för kraftiga nedskärningar. Totalt finns idag, för Stockholms stads hela befolkning, bara 13 ombud, vilket kan jämföras med de 26 personliga ombud som fanns omkring 2005. Miljöpartiet vill nu utöka antalet personliga ombud i Stockholms stad till minst 20 tjänster, så att det motsvarar behovet.
 • Forskningsprojekt om unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar

  Högskolan i Halmstad har beviljats 3,5 miljoner kronor av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv socialvetenskap) till ett treårigt forskningsprojekt. Projektet fokuserar på unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar, som genom att organisera sig vill stärka makten över det egna livet.
 • Få förbättringar i kommunernas arbete för ökad tillgänglighet

  Färre än var tionde kommun ställer alltid krav på tillgänglighet när de ger anslag till kulturverksamhet, och sex av tio kommuner saknar mål om ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i sina översiktsplaner.
 • DO stämmer pizzeria som nekade servera öl till en funktionsnedsatt man

  En man med rullstol besökte tillsammans med sin personliga assistent en pizzeria för att äta. Men när assistenten skulle beställa en starköl åt honom blev det ”nej” eftersom servitören inte visste ”vilka mediciner mannen tog”.
 • Oklar pollenprognos från socialminister Göran Hägglund

  Pollenmätningarna är viktiga, enligt socialminister Göran Hägglund. Men han kan fortfarande inte ge något besked om regeringen tänker skjuta till pengar som säkrar mätstationernas framtid.
 • Psykiskt sjuka kan få fängelse

  Det som i dag kallas rättspsykiatrisk vård avskaffas som påföljd. Psykiskt sjuka som döms ska få fängelsestraff som andra brottslingar. Det föreslår en statlig utredning.
 • Socialutskottet kräver besked om assistans

  Socialutskottet anser att det brådskar med att få ordning på reglerna för bedömning av behovet av personlig assistans. Socialutskottet har därför tagit beslut om ett tillkännagivande där man kräver att regeringen skyndar sig med att återkomma med vad man tänker göra för att säkerställa att alla som har behov av personlig assistans får det.
 • CP-dockan Gil

  Göteborgskooperativet för Independent Living (GIL) har tröttnat på fördomsfull snällhet och lanserar nu en CP-docka som substitut.
 • Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

  Ingen domstol, polismyndighet, museum eller länsstyrelse uppfyller Handisams krav på grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Endast sex myndigheter i landet lever upp till samtliga 13 kriterier. Det framgår av en ny undersökning där Handisam jämfört tillgänglighetsarbetet mellan 275 myndigheter.
 • Personer med synnedsättning emigrerar till Australien

  Bristande tillgänglighet leder till landsflykt bland personer med synnedsättning och deras ledarhundar.
 • Tuffare livssituation för personer med funktionsnedsättning

  Statistiken visar klart: personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det framgår av det nya uppföljningssystem som Handisam tagit fram med statistik, fakta och analyser.
 • 870 miljoner per år i ny satsning på psykisk hälsa

  Regeringen har beslutat om en handlingsplan för det fortsatta arbetet mot psykisk ohälsa. 870 miljoner kronor per år avsätts under perioden 2012-2016 för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats.
 • Sex av tio kommuner missar krav om tillgänglighet på uteserveringar

  Samtidigt som landets uteserveringar öppnar visar nya siffror att nära sex av tio granskade kommuner inte ställer krav på att uteserveringarna ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol. Det framgår av en färsk delrapport från Humanas Tillgänglighetsbarometer 2012.
 • Restaurang nekade man med rullstol äta lunch

  En man och hans vän, som båda använder rullstol, skulle äta på en restaurang i Jönköping tillsammans med sina assistenter. Men restaurangchefen tyckte inte att de passade på restaurangen och gav dem inget bord. Nu har DO och restaurangen träffat en förlikning på 25 000 kronor.
 • Personer med funktionsnedsättning har mycket sämre hälsa

  Det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det visar uppgifter i en rapport som presenteras av Statens folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen.
 • Stor uppslutning kring protest mot försämrad assistans

  Lördagen den 5 maj samlades över 300 personer på Södermalmstorg vid Slussen i Stockholm för att manifestera mot nedskärningarna av den personliga assistansen.
 • Myndigheter rapporterar funktionshindersarbete

  Ett första steg har tagits för genomförandet av strategin för funktionshinderspolitiken. De strategiska myndigheterna har nu lämnat in sina rapporter om hur de arbetar för att uppnå målen inom politiken.
 • Granskningar stärker rättigheterna för elever med funktionsnedsättning

  Attention vill med Årets ljus 2012 uppmärksamma Skolinspektionens grundliga och effektiva granskningar av skolans förmåga att ge elever med funktionsnedsättning en fungerande skolgång.
 • Det kokar i funktionshinderrörelsen

  Erik Ljungberg startade bloggen FullDelaktighet.Nu innan riksdagvalet 2010. Bloggen blev snabbt både en viktig påverkanskanal och en efterlängtad arena för diskussion och debatt inom funktionshinderrörelsen. Inläggen skildrade ett Sverige som sällan kommer fram i media.
 • Brist på rökfria och allergianpassade flerbostadshus

  En kartläggning av rökfria och allergianpassade flerbostadshus som Astma- och Allergiförbundet gjort i samarbete med Riksförbundet VISIR visar tydligt på att det behövs många fler boenden för personer som behöver bo rökfritt eller med andra allergianpassningar.
 • Funktionshindersrörelsen stöttar synskadades beslut att emigrera till Australien

  Funktionshinderrörelsen stöttar synskadades beslut att emigrera till Australien. Hur många ska behöva lämna landet innan det kommer en ny diskrimineringslag frågar sig Handikappförbunden i ett uttalande.
 • Stockholm satsar på bemötande

  Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. Tillgänglighet förknippas ofta med fysisk tillgänglighet, men det handlar också om kommunikation, attityd och delaktighet i samhället. Under 2012 ska stadens nya program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning tillämpas. Programmet fastslår bland annat att stadsdelsnämnderna, facknämnderna och stadens bolag ska arbeta med att förbättra bemötandet av personer med funktionsnedsättning.
 • Funktionsnedsatta får stärkt inflytande i Landskrona

  Under våren ska 18 vägledare träffa samtliga brukare inom Landskrona stad. Syftet är att tillsammans med brukarna följa upp en nyligen genomförd enkät för att höra efter hur de vill ha sin verksamhet.
 • Att få bort stereotyper – mot alla odds?

  Vi använder media för att vidga den, men då krävs att media också speglar verkligheten. Nordiska Handikappolitiska Rådet har antagit en deklaration, där man kräver en mediepolitik som bidrar till att människor med funktionsnedsättning inte framställs på ett stereotypt och fördomsfullt sätt. Deklaration är skickad till kulturministrarna i alla de nordiska länderna.
 • Ett tillgängligare Stadshus

  Fastighetsnämnden i Stockholm arbetar hårt med att uppfylla stadens ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”. I detta arbete ingår, bland mycket annat, att i högsta möjliga mån säkra tillgängligheten i stadens fastigheter.
 • Handikappdelegationen byter namn

  Regeringens handikappdelegation inrättades som nationell samlingskommitté för funktionshindersfrågor år 2001. Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, fick plats i delegationen år 2011 och uppmanade då regeringen att en namnändring borde ske.
 • Mer projektpengar att söka från Arvsfonden

  Arvsfondsdelegationen har beslutat att höja utdelningen ur Arvsfonden till 1,6 miljarder kronor till och med 2014. Det innebär en ökning med över 200 miljoner kronor till ideella organisationer som skapar nya möjligheter i samhället för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
 • Enad front mot diskriminering av teckenspråket

  Dagens system med meritpoäng för moderna språk missgynnar teckenspråket och dess ställning i det svenska samhället. Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn, DHB och sex döv- och hörselorganisationer ställer frågan vem som ska främja det svenska teckenspråket och ta ansvar för att lagar och ratificerade FN-konventioner följs om inte regeringen, utbildningsutskottet och riksdagen gör det.
 • 40 miljoner till ökad tillgänglighet i Stockholm

  Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad har beslutat om fortsatta tillgänglighetsarbeten för 2012 till ett värde på 40 miljoner kronor. Åtgärderna gäller framför allt övergångsställen och busshållplatser men omfattar även ledstråk, trappor, soffor, släta stråk, sänkt kantsten vid funktionshinderparkering.
 • Utvidgat samarbete inom handikappforskning

  Högskolan i Jönköping blir ny samarbetspartner inom Institutet för Handikappvetenskap, IHV, tillsammans med Linköpings och Örebro universitet.
 • Ny typ av taltidning

  Norrköpings Tidningar och Upsala Nya Tidning har inlett ett test med en ny typ av taltidning. En tidning som i framtiden kommer att ersätta den nuvarande radiotaltidningen. Ett antal prenumeranter får läsa sin taltidning på nytt sätt i tre månader. De testar även en ny tidningsmottagare som ger läsarna möjlighet att ta del av hela innehållet i tidningen – istället för det urval på 90 minuter som tidningen har idag. Ingen dator behövs för att läsa den nya tidningen.
 • Kommuner deltar i kartläggning av it och andra stöd i äldreomsorgen

  288 av landets 290 kommuner deltar i en enkätundersökning som ska svara på frågor om bland annat trygghetslarm, infrastruktur, bredbandsstrategi, upphandling, hemsjukvård, attityder och kunskap.
 • Rädda pollenprognoserna!

  Hela systemet för pollenprognoser i Sverige är på väg att falla ihop. Det finns ingen enhetlig eller nationell finansiering av prognosverksamheten menar Astma- och Allergiförbundet.
 • Förlängd sjukpenning och höjt högkostnadsskydd

  Nytt år betyder ofta nya lagar. Riksdagen har fattat beslut om ett antal nya lagar och förordningar som gäller från den 1 januari i år.
 • Micasa Fastigheter åtgärdar enkelt avhjälpta hinder

  Målet för Micasa Fastigheter är att alla bolagets fastigheter på sikt ska vara fullt tillgängliga för människor med funktionshinder.
 • Seminarium om taktila bilder på Konstfack

  Synskadade kan titta på bilder som vem som helst bara bilden är taktil, då går det nämligen att känna på bilden. Punktskriftsnämnden höll i samarbete med Konstfack och Mälardalens högskola ett spännande seminarium om taktila bilder för personer med synnedsättning i december 2011.
 • Skarp kritik mot utredningen av parkeringstillstånd

  Transportstyrelsen lämnat in rapporten ”Uppdrag att se över bestämmelserna om särskilda undantag för rörelsehindrade i trafikförordningen (1998:1276) m m” till Näringsdepartementet. Med anledning av detta har åtta funktionshindersorganisationer gjort en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet.
 • Olika syn på tillgänglighet

  Många rörelsehindrade har inte alltid möjlighet att agera som andra konsumenter när de ska handla. Det innebär en förlust både för individerna och för handeln. Detta skrev Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson och Svensk Handels VD, Dag Klackenberg i en debattartikel i samband med den internationella funktionshindersdagen den 3 december.
 • Föreningen Attention växer

  Antalet lokalföreningar inom föreningen Attention växer och är nu uppe i 56 stycken. Intresset för frågor som rör personer med ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom bara ökar, säger ordförande Anki Sandberg i en kommentar till dessa siffror.
 • Bättre hjälp för personer med sällsynta sjukdomar

  Ågrenska utanför Göteborg har fått Socialstyrelsens uppdrag att inrätta en Nationell funktion för sällsynta sjukdomar med start den första januari 2012. En sjukdom betecknas som sällsynt om en person per 10 000 invånare har den, eller maximalt 900 personer i Sverige.
 • Mer tolk för skattepengarna med ny myndighet

  Tolktjänstutredningen har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens förslag med en statlig myndighet, innebär bättre och mer likvärdig tillgång till tolk, bättre kvalitetsutveckling och uppföljning samt bättre resurs- och kostnadseffektivitet. Det betyder mer och bättre tolktjänst för samma skattepengar som idag, vilket regering och riksdag har all anledning att säga ja till.
 • Förslag till en hållbar socialförsäkring för alla

  På uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har Handikappförbunden skrivit rapporten En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring.
Annonser: