40 miljoner till ökad tillgänglighet i Stockholm

Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad har beslutat om fortsatta tillgänglighetsarbeten för 2012 till ett värde på 40 miljoner kronor. Åtgärderna gäller framför allt övergångsställen och busshållplatser men omfattar även ledstråk, trappor, soffor, släta stråk, sänkt kantsten vid funktionshinderparkering.

– Det här beslutet om tillgänglighetsfrämjande åtgärder för 40 miljoner kronor under 2012 är till glädje för alla stockholmare, säger Ulla Hamilton (Moderaterna), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Ökad tillgänglighet i stadsmiljön berör alla stockholmare. Vare sig man rör sig i stadsmiljön med tungt bagage, i rullstol, med barnvagn eller med en synnedsättning underlättar åtgärderna vardagen för många stockholmare, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (Moderaterna).

– Stockholms stad antog under 2011 ett program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett av målen i detta program är att alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö. Jag välkomnar därför trafik- och renhållningsnämndens beslut, säger funktionshinderborgarrådet Ewa Samuelsson (Kristdemokraterna) i en kommentar till beslutet i trafik- och renhållningsnämnden.

Om ärendet i korthet:

  • Genomförandebeslutet omfattar en investeringsåtgärd på 40 mnkr för 2012 för att åtgärda "enkelt avhjälpta hinder" samt sittplatser, ledstråk och kantstenshöjning vid busshållplats. Den största delen av avsatta medel går till ombyggnader av övergångsställen och busshållplatser.
  • Åtgärderna i innerstaden är oftast dyrare att utföra än i ytterstaden. Dessutom är antalet högfrekventerade platser störst i innerstaden. Av denna anledning avsätts en högre andel medel för innerstaden än ytterstaden.
  • Utöver arbetet med att undanröja hinder omfattar projektet även ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för det fortsatta arbetet med ”enkelt avhjälpta hinder” och busshållplatser.
Annonser: