Att få bort stereotyper – mot alla odds?

Vi använder media för att vidga den, men då krävs att media också speglar verkligheten. Nordiska Handikappolitiska Rådet har antagit en deklaration, där man kräver en mediepolitik som bidrar till att människor med funktionsnedsättning inte framställs på ett stereotypt och fördomsfullt sätt. Deklaration är skickad till kulturministrarna i alla de nordiska länderna.

Nordiska Handikappolitiska Rådet kräver bland annat:

  • Stöd till funktionshinderrörelsen så att de kan bidra till en mer nyanserad bild av sina medlemmar.
  • Krav på journalistutbildare att medvetandegöra studenter om hur personer med funktionsnedsättning skildras – på samma sätt som länge gjort när de skillnader mellan män och kvinnor.
  • Krav på public-service bolagen att viss andel av personal ska ha funktionsnedsättning.

Med mediaproduktion som bättre speglar befolkningen kommer de nordiska länderna att få mer intressanta program, menar Nordiska Handikappolitiska Rådet. Man pekar också på att samtliga nordiska länderna har skrivit på FN-konventionen, där det ställs krav på omedelbara, effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att bekämpa stereotypa uppfattningar och fördomar.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn. NVC rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Annonser: