Föreningen Attention växer

Antalet lokalföreningar inom föreningen Attention växer och är nu uppe i 56 stycken. Intresset för frågor som rör personer med ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom bara ökar, säger ordförande Anki Sandberg i en kommentar till dessa siffror.

Statistiken visar att både gamla och nya föreningar växer. Allra mest över Attention Stockholm stad. På listan över andra snabbväxande föreningar finns bland annat: Attention Dalarna, Attention Enköping-Håbo, Attention Tierp/Älvkarleby, Attention Göteborg med kranskommuner och Attention Skaraborg.

– Anledningen till ökningen är behovet av att träffas och utbyta erfarenheter. Våra medlemmar söker kunskap om hur man kan vända svårigheter till möjligheter och få vardagen att fungera trots funktionsnedsättningar, säger Ann-Kristin Sandberg.

Kort info de funktionsnedsättningar som engagerar föreningen:

ADHD
Den som har ADHD har svårt att hålla kvar uppmärksamheten, kontrollera sina impulser eller att vara lagom aktiv. För att man ska få diagnosen krävs att problemen är så uttalade att de påverkar personens hela livssituation. Många problem kan undvikas om omgivningen utbildas och miljön anpassas. Exakt hur svårigheterna ser ut varierar.

Aspergers syndrom
Aspergers syndrom, ibland förkortat AS, är ett tillstånd inom autismspektrumet som bland annat påverkar förmågan till socialt samspel/kommunikation. Många med AS har ett förbättrat mentalt fokus med en förmåga att fokusera intensivt på särskilda intresseområden, ett utmärkt minne och en intuitiv förståelse för logiska system.

Tourettes syndrom
Tourettes syndrom, TS, är en ärftlig neurologisk funktionsnedsättning som kännetecknas av tics - ofrivilliga, hastiga, plötsliga rörelser, läten/ljud och uttryck som upprepas. Hos några förekommer ofrivilliga socialt olämpliga ord. Vanligt hos personer med TS är även hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, tvångssyndrom, sömnproblem och överkänslighet för beröring.

Variationerna inom dessa diagnosgrupper är stor. Vi arbetar för att alla oavsett svårigheter ska få möjlighet att växer upp i en förstående omgivning som anpassas till individens förutsättningar. Då är chanserna till ett bra vuxenliv goda.

Annonser: