Fysisk tillgänglighet - en prioriterad fråga för Region Skåne

Fastighets- och servicenämnden i Region Skåne har beslutat att ge Region Skånes stöd- och serviceorganisation, Regionservice, i uppdrag att utarbeta en särskild plan för fysisk tillgänglighet i lokaler. Planen ska omfatta både Regionens egna lokaler och inhyrda lokaler.

– Jag är glad att Region Skåne lyfter fram den fysiska tillgängligheten som en prioriterad fråga år 2013 och att Fastighets- och Servicenämnden nu gett Regionservice i uppdrag att utarbeta en plan för detta arbete, säger Monika Ekström, Regionråd (MP) och Ordförande i Fastighets- och Servicenämnden.
Regionservice arbetar ständigt med att förbättra den fysiska tillgängligheten i samband med om- och nybyggnation av lokaler i Region Skåne. I arbetet ingår bland annat att handikappanpassa lokalerna. De flesta av lokalerna finns inom den skånska hälso- och sjukvården, men även publika och administrativa lokaler av annan karaktär ingår i beståndet.

Tillgänglighetsarbetet sker i enlighet med det handikappolitiska programmet. Ett sätt att uppnå målet med fysisk tillgänglighet är att ägna särskild uppmärksamhet åt att undanröja enkelt avhjälpta hinder i den fysiska miljön. Det kan t.ex. röra sig om trösklar, tunga dörrar eller felaktigt placerade skyltar.

– Tillgänglighet för alla är en demokratisk rättighet och naturligtvis en självklarhet både gällande regionens egna ägda lokaler och alla inhyrda lokaler, säger Monika Ekström.

Den beslutade planen är en del av Region Skånes planerade arbete inom fysisk tillgänglighet under 2013. I år kommer dessutom beslut att fattas om en ny regionövergripande skyltmanual som ska göra det lättare för besökare att hitta rätt på Region Skånes sjukhusområden. Med en likriktning i skyltinformationen ska besökaren dessutom kunna känna igen sig oavsett vilket sjukhusområde han eller hon än besöker.

Annonser: