Gruppbostad är dyrare än personlig assistans

Det finns en utbredd uppfattning att gruppboende kostar mindre än personlig assistans. Föreningen JAGs kostnadsjämförelse visar att det är tvärtom. Gruppbostad för en person med stödbehov dygnet runt kostar en kvarts miljon kronor mer per år än personlig assistans.

Alla är eniga om att personlig assistans leder till ökat självbestämmande och delaktighet i samhället. Däremot ifrågasätts ofta kostnaderna för den personliga assistansen. Utredning efter utredning har fått i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen.

Ibland framförs också att gruppbostad är ett bättre alternativ för personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan, framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. Men Föreningen JAGs kostnadsjämförelse mellan personlig assistans och gruppbostad visar att gruppbostad är dyrare än personlig assistans.

– Personlig assistans är alltså inte bara en service med högre kvalitet för den med stora behov, utan också mer kostnadseffektivt. Det är inte alls överraskande, en personlig assistent är alltid på rätt plats vid rätt tillfälle. Och den här jämförelsen handlar ju bara om ersättningen till gruppbostaden kontra assistansersättningen. Det finns många fler dolda kostnader för samhället för den som bor i gruppbostad, för att inte tala om skillnaden i livskvalitet. Socialstyrelsen har till exempel i en alldeles ny rapport uttalat att gruppbostad inte är ett fullgott alternativ till personlig assistans, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.

Schablonersättningen för statlig assistans­ersättning är 284 kr per assistanstimme medan kostnaderna för gruppbostäder och modellen för ersättning till gruppbostäder varierar i olika kommuner.

Nedanstående kostnadsjämförelser har gjorts mellan statlig assistansersättning och Stockholms stads ersättning till gruppbostäder. Ersättningssystemet i Stockholm varierar något beroende på driftsform men är satt utifrån omfattningen av den enskildes behov.

Beräkningarna är gjorda utifrån ersättningen till gruppboenden för personer som hamnar på nivå 5–7 i kommunens bedömning, vilket är de tre högsta nivåerna. Det är rimligt att anta att det är de personerna som skulle beviljas personlig assistans om de ansökte om det.

Den högsta ersättningen är 1 696 726 kr per person och år. Det finns dessutom en extra ersättning på 113 447 kr per år och person för den som behöver hjälp nattetid.

Genomsnittlig kostnad i gruppbostad med nattschablon för nivå 5–7 är 1 592 962 kr per år (4 364 kr/dygn).

I gruppbostäder bor nästan uteslutande vuxna personer med intellektuella funktions­nedsättningar. En majoritet av dem har daglig verksamhet.

Stockholm stads ersättning till dagliga verksamheter för personer som bedömts till nivå 5–7 är i genomsnitt 1 254 kr per dag*. Som heltid på daglig verksamhet räknas i Stockholm sju timmar per dag.

En person i gruppbostad, som har daglig verksamhet 5 dagar i veckan, 7 tim per dag:
Gruppboende 30 550 kr
Daglig verksamhet 8 777 kr
Total kostnad per vecka 39 327 kr

En person som har personlig assistans all vaken tid, förutom tiden på daglig verksamhet, samt jour under natten (91 timmar/vecka):
Personlig assistans 25 844 kr
Daglig verksamhet8 777 kr
Total kostnad per vecka 34 621 kr

För personen som bor i gruppbostad är kostnaden alltså nästan 5 000 kr högre per vecka än vad den är för den som bor i egen bostad med personlig  assistans.

*Grundregeln är att man inte har rätt till personlig assistans i daglig verksamhet, så kostnaden avser person som vistas i daglig verksamhet utan personlig assistans.

Annonser: