Handikappdelegationen byter namn

Regeringens handikappdelegation inrättades som nationell samlingskommitté för funktionshindersfrågor år 2001. Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, fick plats i delegationen år 2011 och uppmanade då regeringen att en namnändring borde ske.

Regeringen beslutade i februari 2012 att byta namn på delegationen till Funktionshindersdelegationen, ett långt namn men ändå något Lika Unika är glada för.

– Namnbytet till Funktionshindersdelegationen sänder en viktig signal eftersom ord har makt och formar våra tankemönster. Termen ”handikapp” återspeglar en föråldrad syn som har nedlåtande ton, och avråds idag allmänt från användning. ”Funktionshinder” är en modernare och mer adekvat beteckning, som beskriver den begränsning en person med funktionsnedsättning har i förhållande till omgivningen, säger Lika Unika i ett pressmeddelande.

Lika Unika fortsätter emellertid att vända sig mot att funktionshinderfrågorna även fortsättningsvis sorterar under Socialdepartementet. Problematiken kring personer med funktionsnedsättningar handlar inte i huvudsak om patientfrågor eller om vård och omsorg. Det handlar om att denna stora grupp i det svenska samhället (det rör sig om närmare en miljon människor) ännu inte fullt ut får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda enligt den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerat åt 2008. Det handlar snarare om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet i samhället, om socialt utanförskap, att inte kunna tillgodogöra sig adekvat utbildning, arbetslöshet, att man inte kan delta i samhället på samma villkor som alla andra.

Eftersom funktionshinderfrågorna är ett sådant brett och komplext område anser Lika Unika att det vore avsevärt bättre om ansvaret övergick från Socialdepartementet till att samordnas direkt under Regeringskansliet.

Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, består av medlemsförbunden: Förbundet för Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdom (RBU), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Synskadades Riksförbund (SRF).

Annonser: