Inventering av bostäders tillgänglighet

Piteå kommun har genomfört en inventering av tillgänglighet i flerfamiljshus för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Antalet äldre i kommunen beräknas öka i framtiden och en bostad med bra tillgänglighet är ofta en förutsättning för att äldre kan bo i en vanlig lägenhet och klara sig själv.

- Kommunen har beviljats statliga medel för inventeringen, vilket är otroligt glädjande. Det gör att vi får ett bra utgångsläge både för konkreta förbättringsåtgärder och som hjälp i samhällsplaneringen, säger Anna Stamblewski, samhällsutvecklare Piteå kommun.
Fysisk tillgänglighet är en demokrati- och jämlikhetsfråga. Alla ska kunna bo, leva och verka i samhället på lika villkor. En viktig fråga på nationell nivå är att arbeta för att öka den fysiska tillgängligheten.

Inventeringen omfattar alla flerbostadshus. Det kan exempelvis handla om framkomlighet med rullstol och rollator samt framkomligheten för personer med synnedsättning. Inga besök har gjorts i lägenheter, utan kartläggningen gäller utomhus och i trapphus. Utifrån inventeringen kan kommunen effektivt driva tillgänglighetsarbetet framåt för det totala bostadsbeståndet i kommunen.

Liknande arbete har genomförts i andra kommuner. Flera statliga myndigheter såsom Boverket och Myndigheten för delaktighet vill påskynda arbetet i kommunerna.

Annonser: