Kommuner deltar i kartläggning av it och andra stöd i äldreomsorgen

288 av landets 290 kommuner deltar i en enkätundersökning som ska svara på frågor om bland annat trygghetslarm, infrastruktur, bredbandsstrategi, upphandling, hemsjukvård, attityder och kunskap.

Kartläggningen, som ingår i regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutet, görs med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet och analysen av kartläggningen ska ge underlag för regeringen som ska bedöma om en statlig satsning på området bör genomföras och hur den i sådana fall bör utformas. Målet är att öka möjligheter för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar.

Enkäten består av cirka 50 frågor som rör vilka olika teknikstöd kommunen använder i omsorgen av sina äldre i ordinärt boende. Det finns även frågor rörande trygghetslarm, infrastruktur, bredbandsstrategi, upphandling, hemsjukvård, attityder och kunskap.

– Det finns en tendens att se det som ett problem att befolkningen blir äldre, men jag tycker att det är en stor välfärdsvinst, säger Jan Grönlund, direktör Hjälpmedelsinstitutet. Det finns stora möjligheter att effektivisera äldrevården och genom att använda ny teknik och innovativa tekniska lösningar så frigörs personalresurser. Här finns verkligen en win-win-situation och möjligheter inte minst för tillverkande företag att bli delaktiga i en växande marknad.

Bakgrunden till kartläggningen är att det ökande antalet äldre med funktionsnedsättning ställer krav på nya metoder och effektivare arbetssätt. Kartläggningen omfattar både kommunens äldreomsorg och den äldreomsorg som tillhandahålls av andra utförare. De kommuner som deltar rekvirerar 200 000 kronor för sitt deltagande.

Arbetet utförs av Hjälpmedelsinstitutet med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd med Center för e-hälsa, Socialstyrelsen, Vinnova, Post-och telestyrelsen samt S:t Anna Research Institute och Kungliga tekniska högskolan. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 april 2012.

Annonser: