Krafttag för bättre stöd till våldsutsatta med funktionsnedsättning

Idag finns stora brister när det gäller stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen uppmärksammade senast i sin rapport Fristad från våld (september 2013) att kompetensen om den dubbla utsattheten dessa kvinnor har måste bli högre både bland personer som arbetar med våldsfrågor inom socialtjänsten och på skyddade boenden.

Ansvaret att se till att våldsutsatta kvinnor och tjejer med funktionsnedsättning får rätt och kompetent stöd är, enligt Socialtjänstlagen kap. 5 § 11, kommunernas, men då arbetet går alldeles för långsamt griper SKR nu in och genomför en omfattande utbildningsturné.

- Vi kan inte vänta på att kommunerna själva ska åtgärda bristerna i stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Nu öppnar vi upp för dialog kring hur kommunerna tillsammans med idéburna kvinno- och tjejjourer och föreningar som arbetar med tillgänglighetsfrågor kan ta viktiga kliv framåt, säger Lotta Sonemalm, förbundssekreterare SKR.

SKR kommer inom projektet EJA att med start 1 oktober i Trelleborg besöka runt 60 kommuner i hela landet för att kartlägga tillgängligheten i det stöd och skydd som finns, samt utbilda socialtjänst, idéburna jourer och föreningar som arbetar med tillgänglighetsfrågor i hur de tillsammans kan bli bättre på att möta våldsutsatta kvinnor med olika funktionsnedsättningar.

Studien Dubbelt utsatta damer? (Kristensen, GU, 2010) visar att kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för våld i högre grad än kvinnor generellt, bland annat att på grund av att de är mer beroende av andra i sitt dagliga liv. De kan också behöva både mer och annat typ av stöd än kvinnor utan funktionsnedsättning.

  • En rullstolsburen kvinna ringer socialtjänsten efter att under flera år ha misshandlats av sin man, som också är hennes personliga assistent. Kan socialtjänsten erbjuda henne skyddat boende?
  • En döv kvinna ringer på hos kvinnojouren i akut behov av stödsamtal. Hur kommunicerar jourkvinnorna med henne?
  • En tonårstjej med intellektuell funktionsnedsättning har utsatts för ett sexuellt övergrepp av sin färdtjänstförare. Hur kan tjejjouren stötta henne?

Socialstyrelsen påpekade i sin nationella tillsyn 2009 att socialtjänstens förmåga att erbjuda stöd och skydd som tillgodoser dessa särskilda behov brister. Bland annat har man konstaterat att socialtjänstens kompetens på området brister, att många kommuner saknar både skyddat boende och information tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, samt att våldet osynliggörs. Till exempel osynliggörs sexuella övergrepp genom att kvinnornas betraktas som ickesexuella och könlösa.

Projekt EJA finansieras med hjälp av medel från Arvsfonden, drivs av SKR och leds av Denise Cresso och Kerstin Kristensen. I projektets referensgrupp ingår bland andra BOJ, Handikappförbunden genom RSMH & FUB, DHR och Attention. Första etappen av utbildningsturnén sker i Skåne, Göteborg och Borås: (1 okt Trelleborg, 24 okt Göteborg, 29 okt Hässleholm, 13 nov Borås, 14 nov Höganäs, 19 nov Malmö, 20 nov Lund, 26 nov Kristianstad, 27 nov Ängelholm)

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Annonser: