Läget i kommunerna

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Kommuner har en central roll i detta. Handisam har presenterat en lägesrapport över sju områden som kommunerna ansvarar för.

– Hur kommunerna bedriver verksamheterna får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. I rapporten presenteras vi fakta och statistik och det finns även konkreta exempel på hur kommuner har arbetat, säger Karin Åslund, utredare på Handisam.

En av de saker som skapar förutsättningar för delaktighet är tillgänglighet. Handisams kartläggning visar att i kollektivtrafiken är knappt sex av tio bussar tillgängliga, men skillnaderna i landet är stora. I Blekinge är åtta av tio bussar tillgängliga, i Västerbotten endast en av tio.

Biblioteken tillgängligast

Inom kultur och fritidsområdet är biblioteken den anläggning som har bäst tillgänglighet, nästan samtliga kommuner har fysiskt tillgängliga bibliotek. Detta att jämföra med idrottsanläggningar där nästan fyra av tio är otillgängliga.

– Tillgänglighet och delaktighet kan främjas på flera sätt. Ett exempel är att en av fem kommuner ställer krav på tillgänglighet och delaktighet när de ger bidrag till idrottsaktiviteter, säger Karin Åslund.

Inte bara den fysiska miljön behöver fungera för att en verksamhet ska vara tillgänglig. I exempelvis skolan behöver elever få ett pedagogiskt upplägg och stöd utifrån sina behov. Uppemot hälften av lärarna anser att de inte har möjlighet att hjälpa alla elever som behöver det. 

Det blir också allt vanligare att eleverna måste kunna hantera webbaserade system för att delta i utbildningen. Många kommuner använder även digitala utbildningsplattformar. Men när tillgängligheten hos de vanligaste utbildningsplattformarna granskades uppfyllde ingen av dem de tekniska krav som krävs för att elever som använder datorhjälpmedel och alternativa it-verktyg ska kunna använda dem fullt ut.

Annonser: