Många funktionsnedsatta upplever fortfarande hinder och otillgänglighet

Trots många år av satsningar på att få bort hinder i samhället för personer med funktionsnedsättning tycker nära en av fyra att antalet hinder blivit fler, och drygt sex av tio anser inte att hindren minskat alls de senaste fem åren. Samtidigt anser endast tretton procent att de har goda möjligheter att påverka politik i den kommun de bor i. Detta visar en ny undersökning från Humana där över 900 brukare har deltagit.

– Att en så stor andel inte tycker att de hinder de upplever i sin vardag har blivit färre är oroväckande. Arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder får inte tappa fart, det är avgörande för att alla människor ska få rätt till ett bra liv, säger Jonatan Arenius på Humana.

Under många år har stort fokus i tillgänglighetsarbetet både på nationell och på lokal nivå legat på att röja undan fysiska hinder för tillgänglighet. Vägar och gator, kollektivtrafik, offentliga lokaler, idrottsanläggningar och hjälpmedel är exempel på områden som prioriterats. Trots detta menar nära en av fyra, 23 procent, att antalet hinder har blivit fler de senaste fem åren. Sex av tio, 63 procent, tycker inte att antalet hinder har minskat under perioden.

När det handlar om möjligheterna att påverka politiska beslut så upplever något fler än en av tio, tretton procent, att de har goda eller mycket goda möjligheter att påverka i den kommun där de bor. Bara två procent upplever att de har mycket goda möjligheter till inflytande, och hela trettiofem procent tycker att de har mycket dåliga förutsättningar. Kommunerna ansvarar för den största delen av offentliga sektorn, och har bäst förutsättningar att påverka enskilda människors livssituation.

– För att alla ska få rätt till ett bra liv måste kommunerna fortsätta arbetet med att ta bort hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag. Lika viktigt är att ge alla människor möjlighet att vara delaktiga och påverka beslut i kommunen, säger Jonatan Arenius.

936 personer med olika former av funktionsnedsättningar deltog i undersökningen, som genomfördes i form av telefonintervjuer under november 2012.

Annonser: