Mer tolk för skattepengarna med ny myndighet

Tolktjänstutredningen har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens förslag med en statlig myndighet, innebär bättre och mer likvärdig tillgång till tolk, bättre kvalitetsutveckling och uppföljning samt bättre resurs- och kostnadseffektivitet. Det betyder mer och bättre tolktjänst för samma skattepengar som idag, vilket regering och riksdag har all anledning att säga ja till.

Tolktjänsten har ett demokratiskt uppdrag av yttersta betydelse för dövas, hörselskadades och personer med dövblindhets delaktighet i samhället. Tolkning, till exempel användning av teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk, behövs inom utbildning, arbete och fritid.

Handikapporganisationerna menar att Tolktjänstutredningen (SOU 2010:87) nu klart och tydligt kommit fram vad de vetat länge – att tolktjänstverksamheten inte fungerar bra idag.

Oklara ansvarsförhållanden och onödig administration

Ansvaret för tolktjänst är uppdelat mellan staten, landstingen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Post- och Telestyrelsen. Tillgång till tolktjänst regleras av delvis motsägelsefull lagstiftning, vilket har lett till en djungel med oklara ansvarsförhållanden och onödig administration. Idag måste man till exempel vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att få bidrag till tolktjänst, detta trots att man redan har ett arbete som man behöver tolk till. Handikapporganisationerna tycker att detta är både absurt och kränkande.

Tillgång och kvalitet på tolktjänst varierar också stort beroende på vilket landsting man bor i. Utredningen pekar på att tolkanvändare kan nekas tolk i en region och beviljas tolk i en annan för samma tolksituation.

Tolktjänsten ska samlas inom en myndighet

Tolktjänstutredningen föreslår i sitt betänkande att all nuvarande tolktjänst samlas i en ny tolktjänstmyndighet med nuvarande kostnadsram. Detta innebär en ingång för alla tolktjänstanvändare. En ny myndighet är ett stort och viktigt steg i rätt riktning för mer tolkning av högre kvalitet, likvärdig i hela landet.

En tolktjänstmyndighet skulle svara bättre för kvalitetsutveckling, uppföljning och statistikförsörjning än vad som är fallet idag. Ett samlat nationellt grepp behövs också för att göra det möjligt att utnyttja de möjligheter som modern IT-teknik ger med distanstolkning. En gemensam huvudman innebär ett mer effektivt utnyttjande av skattemedel.

Annonser: