Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Myndigheterna måste bland annat se till att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada, kunna erbjuda information på lättläst svenska och i punktskrift och göra det möjligt för personer med rörelsehinder att ta sig ut ur en byggnad och sätta sig i säkerhet vid brand eller annan nödsituation.

Men fyra av tio myndigheter, 119 stycken, har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och 81 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Ingen av landets domstolar, polismyndigheter, museer och högskolor lever upp till samtliga kriterier.

Enskilda myndigheter har dock gjort stora framsteg, till exempel Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Södermanland, Transportstyrelsen och Statens konstråd.

En framgångsfaktor för tillgänglighetsarbetet är att man på ledningsnivå beslutar om att strukturera arbetet, det vill säga tar fram en handlingsplan, inventerar och ser till att någon eller några samordnar arbetet. Undersökning visar att nästan en av tre myndigheter saknar en handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete.

Annonser: