Nya siffror om barns anhöriga presenteras i en unik kartläggning

En oroande hög andel barn i Sverige växer upp med svårigheter i familjen som missbruk och allvarlig sjukdom. De här barnen löper själva risk att drabbas av ohälsa och sociala problem. Nya siffror visar hur viktigt det är att de här barnens behov av hjälp och stöd uppmärksammas så tidigt som möjligt.

Hur många barn och unga i Sverige lever i en familj där en förälder har en psykisk sjukdom, en allvarlig kroppslig sjukdom eller ett missbruk? Hur många barn och unga har mist en förälder genom dödsfall? Det är frågor som det hittills inte funnits några säkra svar på, men nu presenteras den första registerstudien på området.

Studien ska ge en övergripande bild av hur många barn som direkt berörs av hälso- och sjukvårdslagens § 2, som säger att barn har rätt till information, råd och stöd om deras förälder eller annan vuxen i barnets närhet har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, missbruk eller oväntat avlider. Studien visar att fler barn och unga än vad vi tidigare har trott lever i hem med missbruk och/eller allvarlig sjukdom.

Några av resultaten:

  • Närmare åtta procent av barnen som föddes i Sverige 1987-89 hade innan sin artonårsdag upplevt att minst en förälder vårdats inneliggande på sjukhus på grund av psykisk sjukdom och/eller missbruk av alkohol eller narkotika under barndomen.
  • Psykisk ohälsa hos för­äldrar som inte är så allvarlig att den leder till sjukhusvård är relativt vanligt. Som exempel använder närmare elva procent av mödrarna och 5,5 procent av fäderna ett antidepressivt läkemedel.
  • Närmare 13 procent av barnen hade en förälder med en somatisk sjukdom som var så svår att den föranledde minst en veckas inneliggande vård på sjukhus.
  • Totalt hade närmare ett barn av trettio minst en förälder som avlidit innan deras artonårsdag, vilket motsvarar 3 500 barn per år.
  • Missbruk, sjukdom och dödsfall hos föräldrar drabbar framförallt barn som befinner sig i en utsatt social position i det svenska samhället.

Rapporten - Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de?
Rapport 1 från projektet "Barn som anhöriga" - en kartläggning (pdf, nytt
fönster)

Annonser: