Omfattande satsning på kompetens inom handikappomsorgen

Nu startar en stor satsning för att utveckla medarbetarnas kompetens och öka kvaliteten inom handikappomsorgen i Umeå kommun. Alla fast anställda samt långtidsvikarier ska genom gå en bas-utbildning som börjar i slutet av oktober och kommer att pågå under 2014 och 2015.

Umeå kommun kommer att erbjuda närmare 1000 personer utbildning i sex olika ämnesområden för att stärka upp den gemensamma kunskapsplattformen inom handikappomsorgen. Genom en gemensam bas-utbildning skapas samsyn och förutsättningar för all personal oberoende av vilken verksamhet de befinner sig i eller vilka brukare som stödet riktas till.

Omvandla kunskap till kompetens

– Bas-utbildningen är något vi tror på. Den ger oss hållbarhet och är en del i vår långsiktiga planering när det gäller kompetensförsörjning, säger Marie Thomas, projektledare för bas-utbildningen. Upplägget på utbildningen ger medarbetarna goda förutsättningar att omvandla kunskap till kompetens och vi räknar med att kunna se positiva effekter i brukarens direkta närhet allt efter utbildningens gång.

Bakgrund till bas-utbildningen

Socialtjänsten har systematiskt arbetat med att utveckla verksamheterna sedan 2010 inom exempelvis satsningen KLARA, och ett behov av kompetensutveckling har identifieras. Det är resultatet och diskussionerna från förbättringsarbetena som ligger till grund för innehållet i den bas-utbildning som nu medarbetarna ska delta i. Områden som kommer att behandlas är bland annat dokumentation, lagstiftning, bemötande, funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.

Bakgrunden till utbildningen är att kravbilden på personal och dess kompetens har förändrats de senaste åren samt att Socialstyrelsen har gett ut en vägledning kallad "Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning", där de beskriver vilka krav som bör ställas på personal inom verksamhet.

Annonser: