Personer med funktionsnedsättning har mycket sämre hälsa

Det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det visar uppgifter i en rapport som presenteras av Statens folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen. Nästan var femte person (19 procent) med funktionsnedsättning uppger att de har dålig hälsa medan siffran för övriga befolkningen är två procent. Det är också en betydligt mindre andel av dem med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra.

En stor del av samhällets samlade ohälsa finns bland människor med funktionsnedsättning. Omkring 1,5 miljoner människor, eller mer än en femtedel av den svenska befolkningen i åldern 16–84 år, har en nedsatt funktion. En jämförelse med situationen 5-6 år bakåt i tiden visar att hälsan för gruppen med funktionsnedsättning kan ha förbättrats något. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att fram till 2016 göra årliga mätningar av hälsoläget för personer med funktionsnedsättning inom ramen för ett större uppdrag som omfattar ett tjugotal myndigheter.

Ekonomiska villkor

  • Personer med funktionsnedsättning är oftare låginkomsttagare jämfört med dem utan funktionsnedsättning.
  • Fler har erfarenhet av ekonomisk kris – 25 procent jämfört med 13 procent för övriga befolkningen.
  • Fler bland dem med funktionsnedsättning saknar kontantmarginal – 32 procent jämfört med 18 procent i den övriga befolkningen.
  • Betydligt färre har ett förvärvsarbete jämfört med övrig befolkning – 58 procent i åldersgruppen 16-64 år jämfört med 76 procent av övriga befolkningen i samma åldersgrupp.
  • Bland dem med förvärvsarbete är det fler med funktionsnedsättning som är oroliga för att förlora arbetet inom det närmaste året.

Levnadsvanor

  • Andelen rökare är större bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning – 16 procent mot 11 procent.
  • Stillasittande fritid är dubbelt så vanligt bland både män och kvinnor med funktionsnedsättning.
  • En högre andel personer med funktionsnedsättning har fetma jämfört med personer utan funktionsnedsättning – 18 procent mot 12 procent.

– Samhället behöver göra ett antal insatser för att förbättra hälsoläget för personer med funktionsnedsättning, säger Sarah Wamala, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut. Sysselsättning är en nyckelfråga och goda exempel bör spridas. Det handlar också om hälsofrämjande insatser för det stora antalet personer med funktionsnedsättning och om ett allmänt bättre bemötande från samhället.

Annonser: