Projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Idag är personer med funktionsnedsättning en osynlig grupp i brottsoffersammanhang. Det finns ett stort behov av insatser för att öka kunskapen om våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning. Det gäller att lära sig se, ställa rätt frågor, ha kunskap om vilken hjälp som finns att få och vad en funktionsnedsättning kan betyda i den rättsliga processen.

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är därför en viktig resurs för att ge hjälp, stöd och information till brottsutsatta kvinnor och män med funktionsnedsättning.

BOJ och Handikappförbunden, som i år också firar 70 års jubileum, har startat ett första samarbetsprojekt – Brottsutsatt och funktionsnedsättning. Syftet är att uppmärksamma, synliggöra och medverka till att förebygga våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning samt att säkerställa målgruppens rättssäkerhet.

Det unika med projektet är att det omfattar brottsutsatta personer med funktionsnedsättning oberoende av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Projektet finansieras av Arvsfonden och sträcker sig fram till och med 2014.

Annonser: