Psykiskt sjuka kan få fängelse

Det som i dag kallas rättspsykiatrisk vård avskaffas som påföljd. Psykiskt sjuka som döms ska få fängelsestraff som andra brottslingar. Det föreslår en statlig utredning.

Psykiatrilagsutredningen har haft i uppdrag att se över dagens psykiatriska tvångsvårdslagar och att lämna förslag till en ny lagstiftning på området. Dessutom har utredningen haft till uppgift att hitta nya former för att vårda lagöverträdare som bevisligen är psykiskt störda.

Utredaren att all lagstiftning som rör psykiatrisk tvångsvård ska samlas i en ny lag. I den nya lagen ska det vara tydligt vilka tvångsåtgärder som får användas. Förslaget bygger till stor del på Psykansvarkommitténs förslag, som kom för tio år sedan.

Så här har utredaren tänkt: Den som är tillräknelig döms inom det vanliga straffsystemet, det vill säga fängelse och skyddstillsyn. Den som är otillräknelig döms inte över huvud taget för ett begånget brott.

Det innebär att fler än idag kan dömas till fängelse. I kategorin tillräknelig ingår nämligen person som har psykiska problem, men som inte lever upp till de högt ställda kraven på att räknas som otillräknelig. Utredningen framhåller dock att det är angeläget att sådana personer får psykiatrisk vård på ett så tidigt stadium som möjligt. Den vården kan som i dag ske i form av psykiatrisk tvångsvård.

Dessutom slår utredningen fast att en person i behov av psykiatrisk tvångsvård inte får tas in på kriminalvårdsanstalt så länge vården pågår. Skillnaden mot i dag är att när vården anses vara avslutad, så ska personen överföras till fängelse för att avsluta strafftiden enligt vanliga regler.

Det nya systemet, som föreslås träda i kraft år 2016.

Annonser: