Sämre levnadsvillkor för unga funktionsnedsatta

Ungdomsstyrelsen har under 2012 på uppdrag av regeringen studerat levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning. Utredningen syftar till att ge en bred bild av hur levnadsvillkoren för denna grupp av unga ser ut. Enligt uppdraget har Ungdomsstyrelsen studerat levnadsvillkoren utifrån områdena arbete, utbildning, hälsa, inflytande samt kultur, fritid och föreningsliv.

– Fokus 12 är en bred undersökning av hur unga funktionsnedsatta har det. Vårt uppdrag var att se på deras livssituation utifrån de ungdomspolitiska och funktionshinderspolitiska målen, säger generaldirektör Per Nilsson.

Fokus 12, Ungdomsstyrelsens rapport till regeringen om unga med funktionsnedsättning, visar att gruppens levnadsförhållanden är sämre än för unga utan funktionsnedsättning. Inom hälsa, utbildning och arbete är skillnaderna särskilt tydliga.

Gruppens levnadsvillkor har analyserats utifrån utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa samt kultur, fritid och föreningsliv. Särskilt alarmerande är att deras hälsa är mycket sämre än andras. Det är:

  • Fem gånger så stor andel bland unga med funktionsnedsättning är missnöjda med sina liv
  • Fyra gånger så vanligt att de bedömer sitt hälsotillstånd som dåligt jämfört med övriga unga
  • Över hälften lider av stressrelaterade symptom
  • Runt 30 procent har mobbats eller blivit utfrysta under det senaste halvåret

– Frågan om unga funktionsnedsattas villkor har hittills fått litet utrymme när ungdomspolitiken följts upp, säger Per Nilsson. Fokus 12 ger en samlad bild av att gruppen har sämre förutsättningar att etablera sig i samhället. Här är utbildning, som i sin tur leder till arbete, nyckeln. De här ungdomarna har i större utsträckning lägre utbildningsnivå, är i större utsträckning arbetslösa och långtidsarbetslösa och har en svårare ekonomisk situation. Samhället måste agera för att ge dem samma möjligheter som andra unga har.

Annonser: