Stockholm satsar på bemötande

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. Tillgänglighet förknippas ofta med fysisk tillgänglighet, men det handlar också om kommunikation, attityd och delaktighet i samhället. Under 2012 ska stadens nya program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning tillämpas. Programmet fastslår bland annat att stadsdelsnämnderna, facknämnderna och stadens bolag ska arbeta med att förbättra bemötandet av personer med funktionsnedsättning.

− Under 2012 ska Socialnämnden ta fram en bemötandeguide för hur personer med funktionsnedsättning ska bemötas. För att öka delaktigheten i samhället bland personer med funktionsnedsättning måste vi förbättra kunskaperna om hur människor vill bli bemötta. Det handlar om att kunna se sig själv i den människa man möter och att inte bara se personens funktionsnedsättning, säger Ewa Samuelsson (Kristdemokraterna), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor.

− Arbetsmarknadsnämnden ska genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor och stadsdelsnämnderna i Kungsholmen, Östermalm och Södermalm har i sina respektive verksamhetsplaner visat att de på olika sätt kommer att arbeta med bemötandefrågor under året. Detta är glädjande och visar att Stockholm inte enbart satsar på fysisk tillgänglighet, utan ser tillgänglighetsfrågorna från ett brett perspektiv.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 13 juni 2011”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”. Nu har stadens nämnder och styrelser i sina respektive verksamhetsplaner för 2012 presenterat hur de ska uppnå programmets sju mål. Dessa mål gäller arbete, bostad, tillgänglig inne- och utemiljö, information och kommunikation, bemötande och attityder, utbildning och fritidsverksamhet. Varje nämnd och styrelse ska ta fram tre aktiviteter per mål. Aktiviteterna presenteras i verksamhetsplanerna för 2012.

Annonser: