Svaga rättigheter försvårar resandet för funktionshindrade

Svaga rättigheter i Sverige, Danmark och Norge gör det svårt för människor med funktionshinder att vara oberoende och kunna resa på egen hand i vardagslivet.


– Trots målen i både rätten och funktionshinderpolitiken att människor med funktionshinder skall kunna röra sig fritt i samhället, motverkar juridiken kring resande i praktiken ofta dessa målsättningar, menar Andreas Pettersson, Umeå universitet, i sin avhandling.

Syftet med avhandlingen är att undersöka rätten för människor med funktionshinder att kunna resa på egen hand i vardagen i svensk, dansk och norsk lagstiftning. Rätten till tre olika typer av transportlösningar diskuteras i avhandlingen: färdtjänst, bilstöd och kontantersättningar.

– Avhandlingen visar att de rättsliga förhållandena mellan det allmänna och den enskilde med funktionshinder präglas av kontroll och ifrågasättande. De rättsliga personkretskriterierna tillämpas så att endast vissa behov av resande, och endast vissa funktionsnedsättningar, betraktas som värdiga nog att få del av transportlösningarna, säger Andreas Pettersson.

Staterna, regionerna och kommunerna i Norden – liksom förvaltningsdomstolarna – utsätter människor med funktionshinder för genomlysning av privatlivet. Med utvärderingar, kontroller och integritetskränkande ifrågasättanden säkerställer det allmänna att endast de behov och funktionsnedsättningar som betraktas som helt legitima får del av samhällsinsatserna.

– Särskilt de svenska och norska rättigheterna är dåligt skyddade från politikernas budgetbeslut. De danska rättigheterna är däremot bättre skyddade, dels genom minimistandarder, alltså en sorts lagfäst golv för kvaliteten på insatser, och dels genom att ersättningsnivåer följer det allmänna kostnads- och löneläget i Danmark, utan att politikerna kan dra ner nivån på en enskild insats.

Den kanske allvarligaste bristen som framkommer är hur ekonomiska argument tillåts påverka de rättsliga besluten, även i domstolarna.

– Detta visar på en anmärkningsvärd brist i rätten; en svaghet när det kommer till juristernas och övriga rättstillämpares förmåga att förstå och tillvarata enskildas sociala rättigheter.

Avhandlingen visar också att kommunalt och regionalt självstyre alltid är ett intresse som konkurrerar med individens sociala rättigheter.

– Även när förvaltningsdomstolarna kan pröva ett överklagande – vilket inte alltid är fallet – så är det kommunala eller regionala självstyret alltid ett intresse som konkurrerar med, och vägs mot, den enskildes rätt till insatser av god kvalitet, säger Andreas Pettersson.

Annonser: