Torsdagsaktionen 1 år. I väntan på vad då?

Det finns lagar i Sverige som tydligt ställer krav på tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring av befintlig byggnation. Sverige har ratificerat Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och under väldigt lång tid har frågan om otillgänglighet som diskrimineringsgrund utretts, en utredning som kom fram till att en sådan diskrimineringsgrund bör införas. Diskrimineringsgrunden står heller inte i konflikt med nuvarande lagar utan är bara ett ytterligare verktyg att se till att lagen faktiskt följs så som det är tänkt.

Den 28 november genomfördes torsdagsaktionen för 50:e gången, 741 dagar efter att remisstiden för utredningen Bortom fagert tal gick ut. Och fortfarande har regeringen inte tagit ställning till utredningen, som är den fjärde utredningen som kommer fram till samma sak. Otillgänglighet bör betraktas som en grund för diskriminering.

Maria Johansson, som är förbundsordförande i DHR, berättar: – Närvaron gör att vi inte ignoreras, vi finns där som en ständig påminnelse. Att genomföra det på det här sättet och inte i sammanträdesform är nödvändigt för att inte ge politikerna argumentet att de samarbetat med funktionshindersrörelsen i frågan. När Bortom fagert tal var färdig offentliggjordes inte utredningen. När vi begärde ut den fick vi inte vår förfrågan bemött med hänvisning till att det var internt arbetsmaterial. Det var först efter påtryckningar med bland annat marschen för tillgänglighet och upprop på facebook som den till slut offentliggjordes.

Syns man inte så finns man inte

Funktionshinderrörelsen finns på plats utanför Rosenbad varje torsdag och påminner regeringen, de tänker fortsätta göra det tills regeringen tar ställning till frågan. Det började med DHR och nu har torsdagsaktionen växt till sig och stöds av fler organisationer som också anser att det är nog med väntan. Under året som gått har de fått uppmärksamhet från statsråd som varje torsdag ser dem på plats utanför Rosenbad. Laddade med flygblad som visar siffror som ökar, siffror som visar hur många dagar som passerat. Några statsråd håller med dem, andra ignorerar dem och någon har till och med efterfrågat mer material för att kunna sätta sig in i frågan djupare.

– Vi behöver ständigt påminna om våra behov och våra rättigheter. Torsdagsaktionen är ett sätt av många, avslutar Maria Johansson.

Jon Klarström

Annonser: