Trender som påverkar funktionshinderpolitiken

Färre behöver försörja fler, skattebasen riskerar att minska samtidigt som förutsättningarna på den internationella arenan förändras. Länder som tidigare stått för ekonomisk stabilitet och borgat för balans i de internationella finanssystemen skakas nu i grundvalarna. Även de nordiska länderna drabbas när den globala finanskrisen sprider sig. Vad innebär detta för funktionshindrades situation i Norden? Detta diskuteras i Nordens Välfärdscenters nya omvärdsanalys.

Politiska vindar och tekniska framsteg i vår omvärld påverkar också förutsättningarna för funktionshinderpolitiken i de nordiska länderna. För att skapa förutsättningar för ett målinriktat handlande är det viktigt att identifiera vilka trender som är centrala och vilket inflytande de kan tänkas ha.

I rapporten ”Trender i funktionshinderpolitiken i Norden” lyfter Nordens Välfärdscenter och Nordiska Handikappolitiska Rådet fram åtta centrala trender i vår omvärld som kommer att påverka funktionshinderpolitiken de närmaste fem till sju åren.

Ett annat exempel på omvärdstrender är ökad användning av internet. Här är det viktigt att se till att IT-tjänster görs tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Åtta omvärldstrender har identifierats:

  1. Ökat fokus på rättigheter
  2. Ökad betydelse av IKT
  3. Ökad andel äldre
  4. Ökad konkurrens om resurserna
  5. Ökad marknadsorientering/kommersialisering
  6. Fortsatt utanförskap i skolan
  7. Fortsatt utanförskap på arbetsmarknaden
  8. Ökad mobilitet

Konsekvenserna av de dessa trender är både positiva och negativa.

Till exempel kan en ökad andel äldre i samhället leda till ökade krav på tillgänglighet, exempelvis till kollektivtrafik och bostäder. Det gynnar också personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Men en ökad andel äldre kan samtidigt ge upphov till ökad konkurrens om de offentliga resurserna.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.

Annonser: