Tuffare livssituation för personer med funktionsnedsättning

Statistiken visar klart: personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det framgår av det nya uppföljningssystem som Handisam tagit fram med statistik, fakta och analyser.

Några nedslag: Bland dem med nedsatt arbetsförmåga har bara cirka hälften en sysselsättning. Få studerar på högskola eller universitet. Var fjärde person har varit i ekonomisk kris. Det är det nästan tio gånger så vanligt att ha dålig hälsa jämfört med befolkningen i övrigt. Hos barn och unga är det betydligt vanligare med nedstämdhet och psykosomatiska besvär.

– Resultaten är nedslående men genom att de synliggörs via vårt nya uppföljningssystem är förhoppningen  att det leder till en större vilja till förändring. Såväl staten, det privata näringslivet, kommuner och landsting har ett gemensamt stort ansvar att se till att utvecklingen går framåt, säger projektledare Anna Dahlberg.

Inom vissa områden sker dock en positiv utveckling. Ett exempel är att SVT, TV4 och UR har börjat syntolka program. Ett annat exempel är att fler bussar i kollektivtrafiken är tillgängliga.

– Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Det är grunden i vår funktionshinderspolitik som utgår från mänskliga rättigheter, avslutar Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Annonser: