Berlin mest tillgängligt 2013!

Den Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, delade i början av december ut Access City-priset för 2013 till Berlin. Berlin får priset som ett erkännande för sina helhetliga och strategiska grepp för att skapa en stad tillgänglig för alla. Bakom priset står kommissionen och Europeiska handikappforumet som överlämnade det vid den konferens i Bryssel som hölls i anslutning till den årliga europeiska handikappdagen. Syftet med priset är att uppmuntra städer att dela med sig av sina erfarenheter och förbättra tillgängligheten till nytta för alla.

– Personer med funktionsnedsättning stöter fortfarande på många hinder i sitt dagliga liv, men städer som Berlin går i bräschen för att göra livet mer tillgängligt för alla. Tillgänglighet leder till nya affärsmöjligheter och kan vara ett verkligt incitament för innovation och ekonomisk tillväxt. Detta är orsaken till att tillgänglighet står i centrum för den europeiska handikappstrategin och till att vi håller på att utarbeta våra förslag till en europeisk tillgänglighetslag, som jag tänker lägga fram nästa år, säger Viviane Reding

Juryn valde Berlin för stadens strategiska och inkluderande handikappolicy, med stora investeringar för att göra den tidigare delade staden till en tillgänglig livsmiljö utan hinder. Juryn lyfte särskilt fram Berlins transportsystem och investeringarna i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid återuppbyggnadsprojekt. Berlins helhetsgrepp är helt integrerat i övrig politik och får ett brett stöd av stadens beslutsfattare.

De övriga finalisterna var:

Nantes (Frankrike): Uppmärksammas för sina planer att skapa en stad tillgänglig för alla och mångfalden av aktiviteter som ska öka medvetenheten om tillgänglighet i vardagen. Nantes har investerat i utbildning av formgivare och arkitekter och för dialog med sina innevånare för att ge personer med funktionsnedsättning chans att träffas och starta gemensamma projekt.

Stockholm (Sverige): Valdes för sitt långsiktiga och inkluderande arbete efter projektet Design för alla. Kampanjen Vision Stockholm 2030 syftar till att omvandla City, som till 30 % består av vatten, till en stad i världsklass som är tillgänglig för alla. Bland de goda exemplen märks anpassade övergångsställen och offentliga toaletter samt lekplatser som är tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättning.

Européerna stöder stort tanken att personer med funktionsnedsättning helt bör kunna delta i samhället, enligt en ny undersökning som Europeiska kommissionen publicerade före Europeiska handikappdagen den 3 december.

Bakgrund

Med tillgänglighet menas att personer med funktionsnedsättningar ska ha jämlik tillgång till den fysiska miljön, färdmedel, it- och kommunikationssystem samt andra resurser och tjänster.

Det årliga Access City-priset delas nu ut för tredje gången. Det första gick till Ávila i Spanien och det andra till Salzburg i Österrike. Utöver den vinnande staden och de tre övriga finalisterna ger juryn detta år även ett särskilt omnämnande till följande städer:

- Pamplona (Spanien) för en tillgänglig stadsmiljö och en hållbar miljöpolitik. Pamplona har antagit en fyraårig plan för att renovera den lokala infrastrukturen, bl.a. den gamla staden: Trottoarerna har sänkts, lekplatser och idrottsparker anpassade för personer med funktionsnedsättning och äldre har skapats, och nya ramper, hissar och gångbroar gör de backigare delarna av staden tillgängliga.

- Gdynia (Polen) för stadens fortlöpande arbete med att göra kollektivtrafiken tillgänglig: 97 % av bussarna och 58 % av trådbussarna kan nu användas av personer med funktionsnedsättning. Staden har också infört ett informationssystem med punktskriftförsedda beskrivningar, vägvisare och informationstavlor tillgängliga för rullstolsbundna.

- Bilbao (Spanien) för sin användning av informations- och kommunikationsteknik för att hjälpa personer med funktionshinder, bl.a. en telefonupplysning för personer med hör- eller talsvårigheter, simultanöversättningsterminaler på offentliga kontor samt induktionsslingor som filtrerar bort bakgrundsbuller och förbättrar servicen för människor med hörapparater.

- Tallaght (Irland) för innovativa tjänster som förbättrar livskvaliteten för innevånare med funktionsnedsättning, bland annat äldre. Bland exemplen kan nämnas att skador på gator och trottoarer repareras inom 48 timmar och vidare informationstjänster, anpassade gångpassager, anpassade återvinnings¬anläggningar, anpassade bibliotek samt böcker i olika format för personer med nedsatt syn.

Mer information

Access City-priset, öppnas i nytt fönster

Europeiska kommissionen: Personer med funktionsnedsättning, öppnas i nytt fönster

Eurobarometerundersökning – Attityder till tillgänglighet i EU, öppnas i nytt fönster 

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, öppnas i nytt fönster

Annonser: