EU inleder samarbete med European disability forum, EDF

Ledarna för EU:s institutioner träffade European disability forum, EDF i Bryssel i december 2011. Mötet handlade om att diskutera frågor som rör de uppskattningsvis 80 miljoner invånarna i EU med funktionsnedsättning.

– EU måste vara uppmärksam på de funktionsnedsattas situation. Den funktionshindersstrategi som EU fastställt innehåller en ambitiös agenda för de kommande tio åren. EU förblir fast besluten att stödja människor med funktionshinder för att de ska kunna utöva alla sina rättigheter och till fullo vara delaktiga i samhället och ekonomin, sa EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso.

Kommissionen antog 2010 en omfattande strategi för att skapa ett Europa fritt från barriärer för människor med funktionshinder senast år 2020 (IP/10/1505). I strategin anges hur EU och medlemsländerna kan ge människor med funktionshinder de redskap som behövs för de ska kunna utnyttja sina rättigheter. I fokus för samtalet mellan EU-ledarna och funktionshindersrörelsen var de framsteg som hittills gjorts med att tillämpa strategin och hur människor med funktionshinder påverkas av den ekonomiska krisen.

– EU har aktivt arbetat för att främja situationen för människor med funktionshinder. Här önskar jag betona betydelsen av integration. Människor med funktionshinder måste inkluderas i framtidens sociala marknadsekonomi. Till och med i den ekonomiska kris vi befinner oss i bör våra mål förbli tillgänglighet och lika möjligheter för alla, så att människor med funktionshinder till fullo kan vara delaktiga. Det är en fråga om civilisation, om att försvara våra gemensamma värderingar. I EU inkluderas alla människor i samhället och ett modernt samhälle bör reflektera alla sina medlemmar, underströk Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy.

– Var sjätte EU-invånare lever med en funktionsnedsättning av något slag. Åtgärder för att stöda utsatta grupper bör fördubblas i kristider, eftersom det är troligt att det är funktionsnedsatta som först drabbas. EU måste se till att effekten av de nödvändiga åtstramningsåtgärderna minimeras, i synnerhet när det gäller denna grupp. Alla materiella och immateriella hinder för att funktionshindrade till fullo ska kunna vara delaktiga i samhället måste elimineras. Att inkludera människor med funktionshinder skulle även vara viktigt med tanke på de nära förestående behoven på den europeiska arbetsmarknaden, som kommer att uppstå då miljontals ”babyboomers” går i pension. EU:s funktionshindersstrategi utgör ett viktigt steg i denna riktning. Europaparlamentet är fast beslutet att slå vakt om funktionshindrades rättigheter, vilket framgår av att de inkluderas i all relevant lagstiftning och i relevanta personalföreskrifter, och sist men inte minst av parlamentet i sig själv som arbetsplats, sa Europaparlamentets ordförande, Jerzy Buzek.

EU-lag om tillgänglighet

Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, träffade representanter för funktionshindrade från hela Europa. Hon meddelade att kommissionen kommer att presentera en lag om tillgänglighet hösten 2012 för att säkerställa att människor med funktionshinder har tillgång till den fysiska miljön, färdmedel och informations- och kommunikationstjänster på samma villkor som alla andra. Tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionshinder ska kunna få de rättigheter som är inskrivna i FN:s konvention, EU:s fördrag och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Kommissionen kommer inom kort att inleda ett offentligt samråd om tillgänglighet för att förbereda initiativet.

Att undanröja dessa barriärer är inte bara motiverat ur ett samhällsperspektiv, utan kan även skapa nya möjligheter på marknaden. En studie av engelska Royal National Institute of the Blind visade att en investering på 35 000 pund av en stormarknadskedja för att öka tillgängligheten till sin webbplats ökade årsintäkterna med över 13 miljoner pund. En studie i Tyskland har visat att ökad tillgänglighet till anläggningar och service skulle medföra ökat resande bland funktionshindrade, vilket i sin tur skulle öka den tyska turistindustrins omsättning med mellan 620 miljoner och 1,9 miljarder euro.

Bakgrund

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs att ”Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.” Dessutom har EU och alla dess 27 medlemsländer förbundit sig att skapa ett Europa fritt från barriärer genom att underteckna FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EU:s funktionshindersstrategi kompletterar EU:s åtgärder inom Europa 2020-strategin (IP/10/225) och rapporten om EU-medborgarskapet (IP/10/1390).
Strategin är inriktad på att ge människor med funktionshinder de redskap som de behöver för att kunna utnyttja sina rättigheter på samma villkor som andra och på att undanröja hindren i vardagen. De viktigaste åtgärderna är de följande:

  • Tillgänglighet: Överväga hur standardisering, offentlig upphandling och statsstödsregler kan utnyttjas för att göra varor och tjänster tillgängliga för personer med funktionshinder och samtidigt främja en EU-marknad för hjälpmedel (EU-lag om tillgänglighet). Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren på grundval av de erfarenheter som gjorts i USA.
  • Delaktighet: Se till att personer med funktionshinder och deras familjer kan utöva sina rättigheter som EU-medborgare på samma villkor som andra, genom att exempelvis underlätta användning av teckenspråk och punktskrift i samband med utövandet av rösträtten vid EU-val eller i samband med kontakter med EU-institutionerna. Främja en tillgänglig utformning av webbplatser och upphovsrättsskyddade verk, såsom böcker.
  • Finansiering: Se till att EU:s program och fonder på de politikområden som är relevanta för funktionshindrade utnyttjas för att främja arbetsvillkoren för formella och informella vårdgivare och för att utveckla system för personlig assistans.
  • Ökat samarbete mellan medlemsländerna (via högnivågruppen för funktionshindersfrågor) och det civila samhället: erbjuda ett forum för informationsutbyte och politisk samordning, särskilt vad gäller överförbarheten av sådana rättigheter som rätten till personlig assistans.
  • Skapa ökad medvetenhet: Öka allmänhetens medvetenhet om funktionshinder och tillgänglighet, bland annat genom det europeiska priset för tillgängliga städer.
  • Datainsamling och uppföljning: Öka kunskapen om funktionshindrades situation i EU och de barriärer som de ställs inför i vardagslivet, och samtidigt kartlägga framgångsrika stödstrukturer som medlemsländerna har infört på nationell nivå och främja sådana strukturer.

Strategin omfattar en lista med konkreta åtgärder och en tidsplan. Kommissionen kommer att avlägga regelbundna rapporter om genomförandet av strategin och framstegen med att uppfylla kraven i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som den har undertecknat.

Annonser: