EU-kommissionen föreslår bestämmelser för att göra myndigheters e-tjänster tillgängliga för alla

Det ska bli lättare att använda offentliga tjänster på nätet för att söka arbete, registrera en bil, deklarera och ansöka om ett pass eller ett körkort tack vare de nya bestämmelser som EU-kommissionen nyligen föreslagit.

I kommissionens föreslag till ett direktiv om tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser införs tillgänglighetskriterier som är standardiserade på EU-nivå, från och med slutet av 2015, för 12 typer av webbplatser. Obligatorisk tillgänglighet skulle gälla för grundläggande myndighetstjänster som socialförsäkring och hälsorelaterade tjänster, jobbsökning, högskoleansökningar och utfärdande av personliga handlingar och intyg.

De föreslagna nya bestämmelserna skulle också förtydliga vad webbtillgänglighet innebär (tekniska specifikationer, utvärderingsmetoder, rapportering, testning), och myndigheterna skulle uppmuntras att tillämpa bestämmelserna på alla sina tjänster.

Många drar nytta av ökad tillgänglighet

De som främst drar nytta av dagens förslag skulle vara Europas 80 miljoner medborgare med funktionsnedsättning och de 87 miljoner medborgare som är över 65. Till exempel kan synskadade användare höra beskrivningar av bilder när de använder en skärmbildsläsare, hörselskadade kommer att se skrivna texter när innehållet preseteras med ljud och alla delar av en webbplats kan utforskas med hjälp av tangentbord samt en datormus.

Vid genomförandet skulle dagens förslag frigöra en europeisk marknad för webbtillgänglighet som är värd uppskattningsvis två miljarder euro, en marknad som för närvarande bara når 10 % av sin potential. Innovationer som förslaget ger upphov till kommer också att förbättra alla internetanvändares erfarenhet av internet genom ökad funktionalitet och lägre kostnader för att tillhandahålla den funktionaliteten.

– Idag är vi nästan alla på ett eller annat sätt beroende av tillgång till internet för våra dagliga liv, och vi har alla rätt till lika tillgång till myndighetstjänster på nätet. Genom detta förslag skulle det bli verklighet och inte bara en målsättning. Det skulle skapa bättre marknadsförhållanden, fler arbetstillfällen och göra det billigare för myndigheterna att göra sina webbplatser tillgängliga, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Ioannis Vardakastanis, ordförande för det europeiska handikappforumet är ense med kommissionen om att ytterligare framsteg behöver göras och hade följande kommentar:

– Europeiska handikappforumet välkomnar förslagen om lagstiftning om tillgängligheten till offentliga webbplatser eftersom det bidrar till att säkerställa medborgarnas rättigheter och direkta tillgång för de 80 miljoner medborgare med funktionsnedsättning till offentliga tjänster som ett första steg mot att avlägsna alla hinder för tillgång till internetprodukter och -tjänster i den inre marknaden.

En enda uppsättning tillgänglighetsbestämmelser skulle innebära att utvecklare kan erbjuda sina produkter och tjänster i hela EU utan extra anpassningskostnader och komplikationer. Det föreslagna direktivet går nu vidare till EU:s ministerråd och Europaparlamentet för antagande.

Medlemsstaterna skulle införa nationella bestämmelser och andra föreskrifter senast den 30 juni 2014. 21 medlemsstater har redan nationella bestämmelser eller åtgärder om webbtillgänglighet men framstegen går långsamt.

I och med dagens förslag har kommissionen uppfyllt sitt åtagande om åtgärd 64 i den digitala agendan för Europa och Artikel 9 i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bakgrund

Den nuvarande situationen för den offentliga sektorns webbtillgänglighet är mycket svår. Endast en tredjedel av Europas 761 000 av den offentliga sektorns webbplatser är fullständigt tillgängliga, trots att det finns tekniska lösningar, varav en del har utvecklats med EU:s forskningsfinansiering under de senaste 15 åren.

Webbtillgänglighet handlar om de principer och den teknik som ska följas när man bygger webbplatser, för att göra webbplatsernas innehåll tillgängligt för alla användare. Det finns internationellt erkända och teknik-neutrala riktlinjer inom detta område: kriterierna och kraven för version 2.0 av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) från World Wide Web Consortium (W3C). En europeisk standard som inkluderar webbtillgänglighet baserad på de riktlinjerna håller på att utvecklas inom ”Europeiska kommissionens mandat 376” och den kan vara tillgänglig så snart som 2014.

Bland exempel på EU-finansierad forskning kan nämnas WAI-Age-projektet som undersökte de åldrande användarnas specifika behov och som användes i översynen av WCAG 2.0.

Kommissionen ska samarbeta med myndigheter, industrin och organisationer, inklusive det europeiska handikappforumet, för att dra största möjliga nytta av existerande nationella åtaganden och utgifter för webbtillgänglighet för offentliga webbplatser och påskynda antagandet och genomförandet av dessa viktiga bestämmelser.

Webbplatser som omfattas av det föreslagna EU-direktivet om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser:

 1. Inkomstskatter: deklaration, skattebesked
 2. Arbetsförmedlingarnas jobbsökartjänster
 3. Socialförsäkringsförmåner: arbetslöshetsunderstöd, barnbidrag, medicinska kostnader (återbetalning eller direkt subventionering), studiebidrag.
 4. Personliga handlingar: pass eller körkort
 5. Bilregistrering
 6. Ansökan om bygglov
 7. Polisanmälan, till exempel vid stöld
 8. Offentliga bibliotek, till exempel kataloger och sökverktyg
 9. Ansökan om och erhållande av födelsebevis eller äktenskapsbevis
 10. Inskrivning vid högskola eller universitet
 11. Flyttanmälan
 12. Hälsorelaterade tjänster: interaktiv rådgivning om tillgängliga tjänster, onlinetjänster för patienter, tidsbeställning.

Användbara länkar

Mer om tillgänglighet i den offentliga sektorns webbplatser, öppnas i nytt fönster

EU-kommissionen – Personer med funktionsnedsättningar, öppnas i nytt fönster

Eurobarometerundersökning – Attityder till tillgänglighet i EU, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen för den digitala agendan, öppnas i nytt fönster

Annonser: