Rapport om barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer

MyRight har tillsammans med flera funktionshinderorganisationer tagit fram en rapport om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning. I rapporten framgår att 90 procent av barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna inte får möjlighet att gå i skolan.

Att kunna läsa och skriva är de viktigaste förutsättningarna för att kunna ta sig ur fattigdom. I FN:s millenniemål har världens länder därför enats om att till år 2015 se till att alla barn får gå i grundskola. FN-organet Unesco har rapporterat att allt fler barn får tillgång till utbildning, men det saknas uppgifter som synliggör barn med funktionsnedsättning.

I rapporten Millenniemålens bortglömda barn framgår att bristande tillgänglighet, fördomar och fattigdom är de avgörande orsakerna till att majoriteten av de 120 miljoner barn med funktionsnedsättning som lever i utvecklingsländerna inte kommer till skolan. För att öppna de stängda klassrummen så att alla barn får tillgång till den kunskap som är grundläggande för en människas möjligheter att få arbete, att kunna försörja sig och att aktivt delta i samhällsutvecklingen måste myndigheterna anstränga sig för att skaffa kunskap om barn med funktionsnedsättning och om deras skolsituation.

I dagsläget har 125 länder ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därmed förbundit sig till att varje barn har rätt till utbildning och stöd utifrån sina förutsättningar. Det betyder att det behövs lärare med teckenspråkskompetens, skolornas lokaler behöver anpassas för barn med nedsatt rörelseförmåga och det behövs undervisningsmaterial och lärare med kunskap om pedagogik för barn med särskilda behov.

I rapporten framgår att den politiska viljan är den avgörande framgångsfaktorn när det gäller att skapa en tillgängligare skola. När ländernas regeringar, myndigheter och biståndsaktörer samarbetar med funktionshinderrörelsen kan konkreta förbättringar komma till stånd betydligt snabbare. Och när funktionshinderperspektivet finns med redan i planeringsstadiet kan flera av kostnaderna för de nödvändiga insatserna bli relativt små – både i faktiska termer och i relation till den enorma samhällsförlusten som annars är alternativet.

Fakta om MyRight
MyRight, tidigare Shia, är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. De driver projekt och program i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Målet är att stärka de lokala systerorganisationernas möjligheter att bedriva ett effektivt förändringsarbete för sina målgruppers rättigheter.

Annonser: