Assistans

 • Assistanstips, en sajt med tips om assistans

  Independent Living Institute, ILI, driver projektet och sajten Assistanstips där man samlar tips om assistans i en stor databas. Tanken är att samla upp många olika lösningar som assistansanvändare, assistenter och anhöriga kan testa och låta sig inspireras av för att utveckla egna metoder. Alla tips är helt gratis.
 • Kommuner gör snålare bedömningar än Försäkringskassan

  Samtidigt som det uppmärksammas att förvaltningsdomstolar i landet bedömer rätten till personlig assistans olika, pekar en ny studie på skillnader mellan hur Försäkringskassan och kommuner bedömer i samma ärenden. Tecken finns dessutom på att kommunerna gör snålare bedömningar när de tror att de kommer behöva stå för notan. Detta framkommer i Humanas juridiska årsbok, där det framförs att Inspektionen för vård och omsorg bör undersöka frågan närmare.
 • Webbshop med förbrukningsvaror för personlig assistans

  Under hösten lanserades webbshoppen Assistansgrossisten.se där assistansanordnare kan beställa hem förbrukningsvaror som är godkända av Försäkringskassan som assistansomkostnad direkt hem till sina kunder.
 • JAG – en av världens bästa lösningar för Independent Living

  Zero Project i Österrike har valt Föreningen JAGs assistanskooperativ, Brukarkooperativet JAG, som en av de bästa lösningarna för Independent Living och politiskt deltagande 2015.
 • Förlorad personlig assistans förödande för individen

  STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, har nyligen publicerat en rapport som beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning. STILs rapport visar att dessa personer förlorat möjligheten att delta i samhället, att arbeta, studera och ha någon fritid.
 • Assistansersättning innebär ett självvalt liv på jämlika villkor

  STIL har tillsammans med en rad organisationer, bland annat Försäkringskassan, skrivit ett gemensamt uttalande om assistansersättningens betydelse för ett självbestämt liv på lika jämlika villkor. Syftet är att väga upp den fuskbild som florerar i media.
 • Gör om LSS med utgångspunkt i FN-konventionen

  Intentionerna i LSS-lagstiftningen uppfylls inte. Det är oacceptabelt att personer med oförändrade funktionsnedsättningar förlorar sin assistans. Det är några åsikter från LSS-handläggare i Akademikerförbundet SSR som nu vill att LSS görs om från grunden, rapporterar Assistanskoll.se.
 • Öppet brev från Föreningen JAG till Försäkringskassan

  Försäkringskassan har gjort ett utspel i pressen om att man vill se fler regler och mindre valfrihet för assistansanvändare. Styrelsen i föreningen JAG, Jämlikhet, Assistans och Gemenskap protesterar i ett öppet brev till Försäkringskassan där de berättar om vad personlig assistans betyder för föreningens medlemmar.
 • Svenska Kennelklubben hyllar assistanshundarna

  För första gången har Svenska Kennelklubben utsett Årets assistanshund. Syftet är att lyfta fram assistanshundens stora betydelse. Titeln gick till terapihunden Erk som jobbar med ungdomar med funktionsnedsättningar.
 • Thomas Hammarberg intervjuas av Assistanskoll om Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning

  Att försämra rättigheten till assistansersättning går enligt Thomas Hammarberg emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att ta ifrån människor assistansersättning genom att ändra en rättspraxis beskriver han som orättvist och djupt förnedrande.
 • Ny nordisk samverkan kring personlig assistans

  Rätt till personlig assistans kan leda till att människor med omfattande funktionsnedsättning får bättre förutsättningar till full delaktighet i samhället. Självständighet blir möjlig.
 • Försäkringskassans striktare behovsbedömning urholkar LSS-lagstiftningen

  Staten vältrar över ansvaret för personlig assistans på kommunerna och allt fler med funktionsnedsättning får minskat eller indraget stöd. Det är konsekvensen av Försäkringskassans restriktivare behovsbedömning. Fyra av tio kommuner uppger att de saknar ekonomiska förutsättningar för att uppfylla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det visar en ny rapport som Riksförbundet FUB presenterar i dag.
 • Lag om personlig assistans på Island 2014

  På Island finns ett lagförslag om att införa personlig assistans. Det liknar i stora delar det svenska systemet med en avgörande skillnad - kommunerna är ansvariga för bedömning, beviljande och riktlinjer i assistansen.
 • Assistanskoll ger råd inför bedömning av assistansersättning

  Assistanskoll har tagit fram en bra guide "Förbered dig inför din assistansbedömning" som ger råd och stöd till den som söker assistansersättning eller har en omprövning. I guiden finns även Assistanskolls behovsräknare där du kan göra en egen uppskattning av dina assistansbehov.
 • Ny bok ger unikt perspektiv på personlig assistans

  Leder personlig assistans till ökad delaktighet och mer jämlika livsvillkor? Vilka etiska dilemman kan uppstå i det dagliga arbetet som personlig assistent? Varför har den statliga kontrollen över assistansen ökat? Dessa frågor och fler besvaras av forskare, nationella experter och företrädare för organisationer inom området i den unika antologin Perspektiv på personlig assistans.
 • Lex Sarah-utredning inom personlig assistans

  Kommunens lex Sarah-utredning visar att en personlig assistent använt fysiskt våld och kränkande tilltal gentemot en brukare. En annan personlig assistent har kränkt samma brukare med nedsättande tilltal. Detta har skett vid ett antal tillfällen. Anmälan gjordes av två andra personliga assistenter i arbetsgruppen runt brukaren.
 • Älskade assistent - en bok om assistentrollen

  En hel assistansbransch står under kraftig förändring i och med en uppgraderad lagstiftning och införandet av tillståndsplikt. Med sin nya bok Älskade assistent lyfter författaren Jan Blomström på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och kanske viktigaste yrkeskategorier för att skapa skillnad.
 • Projektet Assistanstips beviljat medel av Allmänna Arvsfonden

  Projektet Assistanstips är treårigt och ska drivas av Independent Living Institute. Projektet går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.
 • Tio minuter på toaletten? Eller hur länge sitter du?

  Arbetsgivarföreningen KFO är förvånad över att regeringen går vidare med en omfattande remiss till lagrådet om radikala ändringar i lagarna om personlig assistans, och att man inte beaktat deras synpunkter vid remissrundan.
 • Regeringen nonchalerar användare av personlig assistans

  Funktionshindersrörelsen är starkt oroad över de förslag till förändringar i assistentreformen som nu ligger på regeringens bord. Förslagen är framtagna utan något samråd eller inflytande av organisationer som företräder brukare av personlig assistans.
 • Rätten till personlig assistans – en fråga för socialutskottet

  Riksdagens Socialutskott hanterar nu bland annat frågan om rätten till personlig assistans. Handikappförbunden har tillsammans med assistenkooperativet STIL träffat Socialutskottet i mars månad och framfört sina synpunkter till utskottet på vad som behöver göras för att säkra rätten till personlig assistans.
 • Samarbete och utbildning mot hot och våld inom gruppbostäder för funktionsnedsatta

  Tidigare förekom svåra problem med hot och våld, inklusive allvarliga incidenter, inom grupp- och servicebostäder för funktionshindrade i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen i Stockholm. Efter att ha deltagit i det nationella preventionsprojektet Hot och våld har incidenterna minskat.
 • Föreningen JAG kritisk mot fördomsfull och okunnig ”fuskutredning”

  I föreningen JAGs remissvar på betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) är de mycket kritiska till flertalet av förslagen, bland annat mot förslaget att en god man inte skulle få vara personlig assistent.
 • God man, förvaltare eller ombud för en assistansberättigad inte ska få arbeta som assistent

  Föreningen JAG är kritisk till Susanne Billums utredning om åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen. JAG är kritisk till att personer som är god man, förvaltare eller ombud för en assistansberättigad inte ska få arbeta som assistent.
 • STIL och JAG kraftsamlar för att rädda den personliga assistansen

  STIL har tillsammans med JAG genomfört ett aktivistmöte om det nuvarande läget för den personliga assistansen. Vid träffen kom framförallt att handla om hotet som föreligger mot assistansen. Försäkringskassans nya sätt att tolka vad som egentligen är grundläggande behov gör att alltfler inte når upp till 20-timmarsgränsen. Kommunerna utesluter personer ur personkretsen enligt samma tolkning, vilket gör att alltfler förlorar rätten till personlig assistans överhuvudtaget.
 • Hederliga assistansföretag finns

  Mot bakgrund av den senaste tidens välbehövliga granskning av personlig assistansbranschen, och Försäkringskassans aktuella åtgärdsplan mot fusk i branschen, går nu Arbetsgivarföreningen KFO ut och lyfter fram sina medlemmar inom personlig assistans. Dessutom pekar de på åtgärder som de sedan tidigare föreslagit för att värna assistansreformen och kvaliteten i branschen.
 • Rapport från Försäkringskassan om personlig assistans

  Försäkringskassan har genomfört en totalundersökning av de personer som i slutet av 2010 hade assistansersättning enligt kapitel 51 i socialförsäkringsbalken. Syftet med undersökningen är att ge en utförlig beskrivning av gruppen, och rapporten belyser såväl kostnadsutveckling för assistansersättningen som brukarnas upplevelser av den personliga assistansen.
 • Assistansersättning och tillstånd från Socialstyrelsen

  Försäkringskassan har skickat ut ett informationsbrev till alla som får assistansersättning. Där står att man från och med 2012 måste ange om aktuell anordnare har tillstånd från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har dock meddelat att handläggningen av tillståndsansökningarna inte har hunnit slutföras under 2011 och därför kommer att fortsätta en tid under 2012.
 • Assistansföretag beslutar om utökat meddelarskydd

  Beslutet innebär att alla medarbetare inom Vivida Assistans har rätt att kontakta och uttala sig för eller lämna upplysningar om exempelvis missförhållanden till media eller Vividas ledning, anonymt eller med eget namn.
Annonser: