Förlorad personlig assistans förödande för individen

STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, har nyligen publicerat en rapport som beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning. STILs rapport visar att dessa personer förlorat möjligheten att delta i samhället, att arbeta, studera och ha någon fritid.

- Allt fler personer har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning efter 2009. Detta sker på grund av myndigheters snävare tolkning av lagen, säger Jonas Franksson, politisk talesperson för STIL.

En av informanterna i rapporten säger: ”Det är en slags husarrest. Då får jag förlita mig på min fru. Det betyder i princip att jag är inlåst hemma i kalsongerna och hon får komma hem på lunchen och fixa mat och så till mig.” Möjligheten att kompensera den bristande assistanssituationen beror på den enskildes ekonomi och sociala nätverk, enligt rapporten. Informanterna beskriver att de upplever en misstro från myndigheternas handläggare och att beslut kring deras behov fattas på förhand och godtyckliga grunder. Vissa funderar på om de ska behöva skilja sig för att få personlig assistans.

- Kommunerna ska fånga upp de som förlorar rätten till statlig assistansersättning, men systemet fungerar inte. I slutändan avgörs människovärdet i den kommunala budgeten. Vi ser en tillbakagång till det som LSS var tänkt att förändra – institutionalisering, vanmakt, förlust av kontroll och mening i sitt eget liv, säger Jonas Franksson.

STIL kräver nu att Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, förtydligas för att återställa lagens ursprungliga intention. STIL vill att grundläggande behov ska beaktas till sin helhet, oavsett karaktär och omfattning.

- Dagens situation har uppstått genom att en pådrivande myndighet, till synes utan politisk kontroll, fått till stånd en förändrad praxis som har försvårat rätten till att få och behålla personlig assistans. Det är inte värdigt ett land som ratificerat FNs konvention för personer med funktionsnedsättningar. Regering och riksdag har möjlighet att med en mycket liten förändring av lagtexten stoppa den förnedring medborgarna utsätts för, säger Jonas Franksson.

Rapporten Innan levde jag, nu existerar jag, i PDF-format (302 kb), öppnas i nytt fönster

Annonser: