Lex Sarah-utredning inom personlig assistans

Kommunens lex Sarah-utredning visar att en personlig assistent använt fysiskt våld och kränkande tilltal gentemot en brukare. En annan personlig assistent har kränkt samma brukare med nedsättande tilltal. Detta har skett vid ett antal tillfällen. Anmälan gjordes av två andra personliga assistenter i arbetsgruppen runt brukaren.

– Vi ser mycket allvarligt på det som har inträffat, säger Christina Forsberg, verksamhetschef för handikappomsorgen i Kävlinge kommun. Det handlar om två personliga assistenter som grovt har misskött sina åtaganden. Utredningen visar också att det är viktigt att se över våra rutiner för att säkerställa att alla medarbetare i arbetsgruppen känner en trygghet i att direkt rapportera eventuella missförhållanden.

När missförhållandena blev kända av arbetsgivaren stängdes båda två direkt av från sina arbetsuppgifter och de har även blivit avskedade. Kommunen har också gjort en polisanmälan gällande misstänkt misshandel och polisutredningen pågår.

– Det här är sådant som inte ska få inträffa. I utredningen har det också framkommit att övriga medarbetare i arbetsgruppen runt brukaren har känt en rädsla för att rapportera missförhållandena. Det har funnits ett hot om repressalier bland annat från dem som står bakom kränkningarna, säger Christina Forsberg.

De båda personliga assistenterna var anställda enligt PAN-avtal, vilket innebär att de är anställda på begäran av brukaren.

Som en följd av händelsen har kommunen vidtagit och planerar genomföra följande åtgärder:

  • Arbetsrättsliga åtgärder i form av avstängning och därefter avsked av två personal.
  • Förnyad och förtydligad utbildning/information har givits till arbetsgruppen om rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah.
  • Arbetsplatsträffar är inplanerade med tätare intervaller, innehållande samtal om det inträffade samt etiska frågor, värdegrund och förhållningssätt.
  • Kontinuerliga enskilda samtal mellan enhetschef och enskild personal är inplanerade för att de enskilda medarbetarna ska våga rapportera om missförhållanden.
  • Fler oanmälda besök av enhetschefen på arbetsplatsen sker.
  • Tätare kontakt mellan brukarens förvaltare och enhetschefen.

Vad är lex Sarah?
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionsnedsättning vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Lagen föreskriver också att den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild genast ska rapportera detta till socialnämnden. Denna rapporteringsskyldighet gäller också yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.

Syftet med lex Sarah är att upptäcka händelser/avvikelser orsakade av systemfel, bristande rutiner eller bristande följsamhet till upprättade rutiner i Socialtjänstens verksamheter. De problem och misstag som uppmärksammats i utredningarna och de lösningar/åtgärder som vidtas är viktiga för att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitén.

Annonser: