Rapport från Försäkringskassan om personlig assistans

Försäkringskassan har genomfört en totalundersökning av de personer som i slutet av 2010 hade assistansersättning enligt kapitel 51 i socialförsäkringsbalken. Syftet med undersökningen är att ge en utförlig beskrivning av gruppen, och rapporten belyser såväl kostnadsutveckling för assistansersättningen som brukarnas upplevelser av den personliga assistansen.

Fokus ligger på frågor om Försäkringskassans bemötande och kompetens i relation till den assistansberättigades situation och behov. Områden som analyseras är exempelvis ekonomi, möjlighet till delaktighet i samhällslivet samt hur assistansen är anordnad.

Annonser: